Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 438/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-18

. Drugi Urząd Skarbowy w B. określił Bożenie i Henrykowi B. należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w dniu 28 grudnia 1998 r. nieruchomości, w kwocie...
, a podatnicy nie złożyli w terminie 14 dni od sprzedaży oświadczenia w trybie art. 28 ust. 2 ustawy, że przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości zostanie wydany...

II SA/Kr 786/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-10-29

nieruchomości /Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm./ oraz nabycia na podstawie umowy sprzedaży w trybie art. 29-36 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami...
w odniesieniu do umowy sprzedaży nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miast i osiedli, dokonane na podstawie i w trybie art. 29-36 ustawy o gospodarce...

II SA/Wr 444/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-20

do sprzedaży nieruchomości w S. (...) - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru (...) Urzędu Wojewódzkiego...
., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości: działka zabudowana nr 240 /1 o pow. 540 m2 położonej w S., organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie...

III SA 3108/00 - Wyrok NSA z 2001-04-03

mieszkania stanowi odrębne źródło przychodu - przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (...) - jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności...
gospodarczej i została dokonana w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (...) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło...

I SA/Gd 2307/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-08-29

dochodowego od osób fizycznych przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego., Zwolnienie...
z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę. Izba Skarbowa w G., po rozpatrzeniu odwołania M. J. od decyzji Urzędu Skarbowego w P. z dnia 21 grudnia 1998 r., na podstawie...

I SA/Lu 465/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-25

. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, dochody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego...
nieruchomości rolne położone w obrębie Z. w L. Uzyskany przychód ze sprzedaży wyniósł 2.000.000,00 zł., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono...

III SA 2981/99 - Wyrok NSA z 2001-04-20

. /FPS 7/96 ONSA 1997 Nr 2 poz. 51/. Uchwała ta bowiem dotyczy sprzedaży nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
7/96 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...

III SA 3384/99 - Wyrok NSA z 2001-02-26

których uzależniono możliwość skorzystania ze zwolnienia z 10 procent zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości., Wymieniono więc wydatkowanie pieniędzy...
. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku od osób fizycznych, gdyż przepis ten stanowi wyraźny wymóg wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości...

SA/Sz 1140/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-07

1997 r. Również w dniu 9 lipca 1999 r. Józef D. dokonał sprzedaży na rzecz 'I.-I.' Spółki z o.o. z siedzibą w Sz. nieruchomości położonej w S.-Sz. przy ul. K. St...
5 procent wartości nabywanego prawa tj. do kwoty 925.000 zł., W złożonych do protokołu z kontroli wyjaśnieniach Józef D. stwierdził, że sprzedaż nieruchomości została...

III SA 2067/00 - Wyrok NSA z 2001-12-07

podatku dochodowego od dochodu uzyskanego w 1997 r. ze sprzedaży nieruchomości utrzymała zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu decyzji Izba Skarbowa podała, że ustawa...
sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m.in. budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13