Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 342/83 - Wyrok NSA z 1983-05-23

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205...

SA/Kr 626/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-11-10

skargę oddala. Pojęcie wywłaszczenia, którego istotną cechą jest przejęcie własności na rzecz Państwa z mocy aktu administracyjnego nie obejmuje umów sprzedaży...
nieruchomości, zawartych na skutek pertraktacji prowadzonych w trybie art. 6 ust. 1 ustawy wywłaszczeniowej., Stąd też w analizowanym przypadku nie mógł znaleźć zastosowania...

III ARN 15/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych - M.P. nr 19 poz. 114/ wydana po wejściu w życie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - kodeks...
notarialnego. W sprawie zdarzeniem w rozumieniu art. 2 par. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. będzie zawarcie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnej...

SA/Kr 770/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-02-08

zasadność skargi Marii P. na decyzję Wojewody Rzeszowskiego z dnia 31 maja 1982 r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził...
, orzekł o sprzedaży udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym, położonym w Ł. przy pl. S. nr 5 Stanisławowi R. i Bronisławowi J...

II SA 458/83 - Wyrok NSA z 1983-06-17

sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/. Dopiero po stwierdzeniu, że osoby te spełniają wymagane warunki, można ustalić...
Ziemi. Naczelnik Gminy w O. przeznaczył do sprzedaży nieruchomość rolną Państwowego Funduszu Ziemi, stanowiącą działkę nr 82 o powierzchni 6,00 ha, położoną we wsi T...

I SA 968/83 - Wyrok NSA z 1983-10-06

rokowania w sprawie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości, delegując do niej specjalnie w tym celu pracownika, jednakże skarżąca ofertę tę odrzuciła. nadto wypada...
wywłaszczeniowego w obu instancjach. Fakt zatem, że nie doszło do zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości w trybie dobrowolnym, nie jest wynikiem niedoręczenia...

I SA 634/83 - Wyrok NSA z 1983-09-26

W. nieruchomości zabudowanej w W. przy ul. 1 M. nr 31 i przekazał sprawę Naczelnikowi Miasta i Gminy w W. do ponownego rozpatrzenia sprzedaży na rzecz innych wnioskodawców...
, kwalifikujących się do nabycia tej nieruchomości. W uzasadnieniu tej decyzji podniesiono, że Estella W. przed otrzymaniem decyzji o sprzedaży nieruchomości...

II SA 514/83 - Wyrok NSA z 1983-06-27

przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, jeżeli przedmiotem nabycia ma być działka, która ze względu na powierzchnię nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu par...
prawa sprzedanie im spornej działki w trybie przepisów o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych jest niedopuszczalne, gdyż działka ta - ze względu na swą powierzchnię...

I SA 471/83 - Wyrok NSA z 1983-07-18

. z powodu jej niezgodności z prawem. Powoływał się przy tym na par. 6 'umowy przyrzeczenia kupna-sprzedaży nieruchomości', w którym uznano działkę za niepodzielną...
1. Budowa obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością w częściach ułamkowych wykracza poza zakres zwykłego zarządu i należy do kategorii rozporządzania...

SA/Wr 163/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-04-29

' terenu państwowego w użytkowanie i odmowy sprzedaży tej nieruchomości Wojciechowi M. W związku z zabiegami Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' w J. G. dyrektor...
nieruchomość nie została wyznaczona do sprzedaży, to taka sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie jest dopuszczalna, natomiast samo niewyznaczenie do sprzedaży nie podlega...
1   Następne >   2