Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 90/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

praktykę organów administracji., 2. Jeżeli osoba fizyczna nie złoży oświadczenia o przeznaczeniu dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego...
w terminie 14 dni od sprzedaży tej nieruchomości, a następnie wydatkuje w ciągu 2 lat środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Wr 2761/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-06-05

wynikających z aktu notarialnego umowy - sprzedaży nieruchomości, której dotyczy faktura, a którymi, byli Eugenia i Franciszek K., natomiast fakturę wystawiono...
sprzedaży, z której wynika, że Franciszek K. nabywa nieruchomość w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na nabycie której otrzymał kredyt...

III RN 205/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-02-06

sprzedaży nieruchomości. Trafnie zatem przyjęto w zaskarżonym wyroku, że zbywca dysponował prawem majątkowym mogącym być przedmiotem obrotu., 2. Sąd Najwyższy rozpoznaje...
, co następuje:, Rewizja nadzwyczajna jest nieuzasadniona., W sprawie sporne jest zagadnienie, czy zawarte w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązanie nabywcy /Spółki...

II SA/Lu 905/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-09-10

. z dnia 24 maja 2002 r. przeznaczającej do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność gminy K.-D. położoną w B. - oddala skargę. Działając na podstawie art...
nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./ naruszając przy tym art. 37 powołanej ustawy., Zasadą wyrażoną w art. 37 jest, że sprzedaż nieruchomości gruntowej...

III SA 2321/00 - Wyrok NSA z 2002-03-15

informacji Urzędu Skarbowego z dnia 19 listopada 1998 r., który na pytanie strony poinformował ją, że przy sprzedaży tej nieruchomości, zwolnienie nie przysługuje...
wystąpił do Pierwszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy sprzedaż tej nieruchomości podlega zwolnieniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług...

III SA 2717/00 - Wyrok NSA z 2002-04-09

art. 10 ust. 1 pkt 8, mówiącej, że opodatkowuje się sprzedaż nieruchomości względnie praw, jeśli między nabyciem a sprzedażą nie upłynie 5 lat, skarżąca oparła...
zaskarżonej decyzji., Izba podkreśliła, że tylko 1/2 wyrażonej w cenie sprzedaży wartości jest przychodem skarżącej uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości., Zobowiązanie...

IV SA 541/01 - Wyrok NSA z 2002-12-23

umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, na której rosną sporne drzewa, zawierająca na rzecz zbywcy nieruchomości zastrzeżenie o prawie wycięcia drzew 'na własne potrzeby...
wykładni oświadczeń woli i znajduje zastosowanie również wobec umów. Stosuje się więc także do wykładni umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego...

III SA 3526/01 - Wyrok NSA z 2002-07-25

nieruchomości jako sprzedaż prawa majątkowego nie podlegała podatkowi od towarów i usług, nie mogło mieć również zastosowania zwolnienia z opłaty skarbowej określone w art. 3 ust...
/, to nie może mieć na myśli innej sytuacji, jak sprzedaży udziału we własności nieruchomości, której częścią składową jest właśnie budowla., Taki sposób rozumienia pojęcia części...

I SA/Gd 1196/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-11

o opłacalności transakcji., Odwołujący, stał się właścicielem nieruchomości, której wartość zabezpiecza realizację przejętych zobowiązań, uiszczając dodatkowo cenę sprzedaży...
opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego stanowi wartość rynkowa rzeczy i prawa majątkowego., Zgodnie zaś z art. 10 ust. 2 cyt...

I SA/Gd 150/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-06

134.933,43 zł' podatek VAT 15.066,57 zł./ dokumentującej sprzedaż gruntu i nieruchomości w R., przy ul. G. 107 na rzecz Iwony i Jerzego O. Nabycie przedmiotowej...
nieruchomości faktury z tytułu dokonanej sprzedaży na rzecz obojga małżonków., Mając na uwadze, iż z akt podatnika wynikało jednoznacznie, że działalność gospodarcza...
1   Następne >   +2   +5   10