Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 307/90 - Wyrok NSA z 1990-07-16

o łącznej pow. 22,82 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej na terenie wsi P., gm. M., odmawiając sprzedaży tej nieruchomości innym reflektantom...
już decyzji ostatecznej w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Powyższa decyzja z dnia 31 października 1989 r. została następnie zmieniona przez organ, który ją wydał...

II SA 467/90 - Wyrok NSA z 1990-08-20

Po wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie w drodze decyzji kandydata na nabywcę gruntu Państwowego Funduszu Ziemi, przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży...
w drodze przetargu, o czym stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

II SA 104/90 - Wyrok NSA z 1990-03-15

tej kwestii przez sąd powszechny jest koniecznym warunkiem możliwości sprzedaży danej nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości...
administracyjnego, przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów dotyczących sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. W szczególności zarzucił pominięcie przez organ...

I SA 148/90 - Wyrok NSA z 1990-03-23

1. Przy sprzedaży lokalu o powierzchni określonej dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości /par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r...
i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami...

SA/Wr 1001/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-04-03

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/., 2. Wyłączenie organu...
z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń...

SA/Wr 523/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-16

Państwowego Funduszu Ziemi wszystkich ubiegających się o to wnioskodawców otwiera możliwość zastosowania przez organ przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości...
na zasadzie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...

U 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-10-23

Przepis par. 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości...
przetargu, zwłaszcza że przeznaczenie nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi do sprzedaży w drodze przetargu zależy wyłącznie od uznania organu gminy /art. 9 ust. 1...

III AZP 2/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-04-03

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik Gminy wyraził pogląd, iż przy sprzedaży nieruchomości państwowych...
nieruchomości do sprzedaży działek pod budownictwo zagrodowe stosuje się przepisy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych jedynie w zakresie trybu, warunków i ceny...

I SA 34/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/. Naczelny Sąd...
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi...

SA/Wr 432/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-13

Skoro skarżący, za uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pieniądze kupił lokal stanowiący odrębną nieruchomość i to w okresie dłuższym niż rok /licząc od daty sprzedaży...
. dokładnie precyzuje kiedy przychody uzyskane ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaży budynków lub ich części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębne...
1   Następne >   3