Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 719/82 - Wyrok NSA z 1982-10-04

Ponieważ zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji określonej w art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości /Dz.U. 1974...
jest to, że przejęcie własności na rzecz Państwa następuje z mocy aktu administracyjnego. Pojęcie to więc nie obejmuje umów sprzedaży nieruchomości, zawieranych...

II SA 575/82 - Wyrok NSA z 1982-06-21

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży., 2. Skoro organ administracji uznał za celowe przeznaczyć do sprzedaży całość gospodarczą, obejmującą areał gruntów rolnych z budynkami...
w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości z PFZ. Naczelnik Gminy R. przeznaczył do sprzedaży we wsi Ć. nieruchomość o powierzchni 27,56 ha. O nabycie gruntów...

SA/Po 747/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-04-28

nieformalną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości z Henrykiem L. W związku z tym, w stosunku do Józefa J. nie ma zastosowania art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1971 r...
materiału, w tym z zeznań Henryka L., Heleny K. i Maksymiliana W. wynika, że w drodze nieformalnej umowy kupna-sprzedaży sporna nieruchomość rolna o powierzchni 9,38 ha...

III ARN 9/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Zmiana chociażby nie wszystkich cen sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych w zarządzeniu Ministra Rolnictwa wydanym na podstawie art. 5 i art. 8 ustawy z dnia 12...
marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowania niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego /Dz.U....

I SA 1356/82 - Wyrok NSA z 1982-12-20

, jeżeli się uwzględni, że decyzja II instancji została wydana przed dniem zawarcia aktu notarialnego o sprzedaży nieruchomości, noszącego datę 29 czerwca 1982 r. , Naczelny Sąd...
do przeniesienia własności nieruchomości /art. 597 par. 1 w zw. z art. 157 par. 2 Kc/ nabywca ma interes prawny w sprawie administracyjnej dotyczącej tej nieruchomości, wobec czego...

II SA 6/82 - Wyrok NSA z 1982-02-25

sprzedaży nieruchomości z dnia 15 września 1975 r. nr Rp.A-I-8446/75, a nie z kwestionowanego postanowienia Sądu zabezpieczającego powództwo, które zostało następnie...
do otrzymania takiego zezwolenia dają jej uprawnienia zawodowe oraz fakt, że jest współwłaścicielką całej nieruchomości, w tym i warsztatu w 1/2, co wynika z aktu notarialnego...

SA/Wr 363/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-09-07

, pozostawionego na terenie ZSRR, nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. Przepisy prawa przewidują natomiast, że w przypadku sprzedaży państwowych nieruchomości miejskich...
. Domaganie się zatem ekwiwalentu w oderwaniu od sprzedaży konkretnej nieruchomości nie znajduje oparcia w przepisach prawa materialnego, a w konsekwencji...

SA/Po 571/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-03-03

: , Niesporne jest, że nieruchomość rolna o powierzchni 8,03 ha, której sprzedaży odmówiły skarżącemu organy administracji obu instancji, była w posiadaniu Mariana R., a obecnie...
Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/ pierwszeństwo nabycia...

SA/Po 718/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-04-28

Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych - M.P. nr 19 poz. 114/. ...
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez dzierżawców sprowadza się do ustalenia, czy zostały spełnione równocześnie dwa ważne warunki, a mianowicie:, 1) dzierżawca...

SA/Wr 220/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-07-16

. Przeznaczenie w formie wykazu określonych składników nieruchomego majątku państwowego do sprzedaży osobom fizycznym /nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, domy...
budynku do sprzedaży, lecz zasiedlić go w trybie przepisów prawa lokalowego. Natomiast zaskarżone pismo wyjaśniało dodatkowo, że przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży...
1   Następne >   2