Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-02-24

sprzedaży nieruchomości nie wskażą przyczyn, które uzasadniały podanie w umowie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej /art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
zasadność skargi Aliny Ś. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 15 czerwca 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości i na podstawie...

SA/Wr 411/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-10

Uchwała rady gminy o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gminnej, z której korzysta sołectwo podjęta bez zgody zebrania wiejskiego, narusza art. 48 ust. 2 ustawy...
i Gminy W. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych położonych w W. par. 6 powołanej uchwały stanowi: 'Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gminną...

SA/Gd 1913/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-15

1993 nr 108 poz. 486 ze zm./., Zatem poczynając od 15 dnia od dokonania sprzedaży nieruchomości, od podatku, jako zaległości podatkowej należne są odsetki za zwłokę /art...
przedmiotowym., Przepis art. 28 ust. 2 ustawy stanowi, że podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych m.in. w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'b' ustala...

III SA 650/94 - Wyrok NSA z 1995-03-01

od sprzedaży tej nieruchomości po zasięgnięciu opinii dwu biegłych, która to opinia jest znana małżonkom S. i nie była przez nich kwestionowana. Wezwanie doręczone zostało...
ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 27.100 zł., W odwołaniu z dnia 22 grudnia 1993 r. Krzysztof S. poinformował Urząd, że 'nie poczuwa się' do obowiązku uiszczenia podatku...

III SA 87/95 - Wyrok NSA z 1995-10-18

Od umowy sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, stawka opłaty skarbowej jest taka sama jak przy sprzedaży całej nieruchomości, to jest 5 procent. oddala...
skargę. Umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z 23.8.1994 r. małżonkowie G. nabyli udział /1/16/ z nieruchomości położonej w W. przy ul. P. Z tytułu zawartej...

IV SA 814/94 - Wyrok NSA z 1995-04-26

na działalność Zarządu Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa w związku z art. 98 ust. 4 ustawy o samorządzie terytorialnym...
w S. z dnia 3 marca 1994 r., uznającej za bezzasadną skargę Krystyny H., Józefa P. i Bogdana P. na działalność Zarządu Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości miejskiej...

SA/Gd 707/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-09

1. Termin płatności podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ustanowiony w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
skarżącego nie odniosło skutku., Zdaniem Izby Skarbowej w świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw...

SA/Gd 1927/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

ust. 1 pkt 32 lit. 'a-c'. Przepis art. 28 ust. 2 ustawy stanowi, że podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych m.in. w art. 10 ust. 1 pkt...
podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486/, że zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych...

SA/Gd 3258/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-06-28

te nie są sporne. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że przedmiotem umowy sprzedaży nieruchomości była działka zabudowana, przy czym budynki i budowle na działce...
skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ podstawę obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej - w tym przypadku od umowy sprzedaży nieruchomości - stanowi wartość...

SA/Gd 1818/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-24

640.297.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości., W ocenie podatnika sprzedana nieruchomość stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż była wyposażona...
. Od tego, czy sprzedaż nieruchomości wraz z zabudowaniami zostanie uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy nie, zależeć będzie w istocie...
1   Następne >   +2   5