Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 646/91 - Wyrok NSA z 1991-09-10

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych...
sprzedaży działki letniskowej, 1/stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w O. Nr BSS.KO. 8224/58/40/90 z dnia 31...

SA/Gd 879/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-11-22

, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74/ i par. 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa...

SA/Ka 60/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-06-27

jest zdaniem tego organu bezzasadne. Z motywów tej decyzji wynika ponadto, iż mimo ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wśród których ujęta...
nieruchomości, jeśli nabywca tej nieruchomości już nią nie dysponuje, gdyż w formie prawem przewidzianej zbył ją w drodze sprzedaży bądź oddania jej w wieczyste użytkowanie...

III SA 902/90 - Wyrok NSA z 1991-01-09

Żywnościowej w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych/, a nie w oparciu o wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości. Izba Skarbowa w S...
zasiedzenia części ułamkowej nieruchomości, której była współwłaścicielką. Ponadto w ocenie Sądu zostały naruszone art. 7 i art. 8 powołanej ustawy przez bezkrytyczne...

II SA 1035/91 - Postanowienie NSA z 1991-12-05

, należącej - jeśli dotyczy sprzedaży mienia obecnie komunalnego - do zadań własnych gminy; w sprawie tej zgodnie z art. 17 pkt 1 Kpa organem wyższego stopnia jest kolegium...
1989 r. w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste działki oraz sprzedaży domu jednorodzinnego, i postanowił wyznaczyć Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym...

SA/Po 1424-1425/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-12-04

umowy dzierżawy stanowi, iż dzierżawca zobowiązuje się zapłacić wydzierżawiającemu opłatę dzierżawną w wysokości 7,5 procent od wartości sprzedaży wyrobów i usług...
wydzierżawionego zakładu, a załącznik Nr 1 do tej umowy w pkt 1 ustala, iż czynsz dzierżawny w relacji do planowanej sprzedaży na 1989 r. wyniesie 46.200 tys. zł. Ponadto w par. 10...

III ARN 14/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji (...) Urzędu Miasta (...) w przedmiocie sprzedaży lokalu z zaliczeniem...
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 ze zm./ prawo do zaliczenia wartości mienia nieruchomego pozostawionego na terenach nie wchodzących...

SA/Wr 1140/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-26

w P., obejmujący grunt wraz z budynkami przeznaczonymi na cele wczasowo-wypoczynkowe. Decyzją Wójta w P. ustalono podatek od nieruchomości, przyjmując stawkę według art...
sprzedaży i wymiany usług., Wskutek skargi Komendy Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Przepis art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustalił górne...

K 1/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-05-28

ogólnym, w tym w interesie samych właścicieli. Przykładowo, ograniczając możliwość wznoszenia na danym terenie określonego rodzaju budowli, bądź możliwość sprzedaży...
użytku w stosunku do określonych dóbr kultury, np. sprzedaży ich muzeum krajowemu bądź określonej instytucji lub osobie krajowej. Ustalenie przez prawo ograniczeń...

SA/Wr 1097/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-28

kwietnia 1989 r. Piotr i Irena P. wystąpili o sprzedaż działki nr 279/22 usytuowanej przy ul. P. S. nr 39a w W., ponieważ znajduje się tam pawilon gastronomiczno-handlowy...
ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 79 poz. 464/, a zwłaszcza jej unormowań zawartych w art...
1   Następne >   2