Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 154/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-23

Przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
. decyzją z dnia 26 lipca 1993 r. wymierzył Dorocie S. z tytułu sprzedaży nieruchomości - działki o powierzchni 00,065 ha zabudowanej pawilonem handlowym - podatek dochodowy...

SA/Ł 178/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-27

nieruchomości jest wyłącznie przeznaczenie tych przychodów /lub ich części/ na nabycie w kraju, nie później niż w okresie roku od dnia sprzedaży innego budynku lub lokalu...
Skarbowym w T. oświadczenie, że dochód ze sprzedaży powyższej nieruchomości w kwocie 93.210.000 zł przeznaczyła na zakup spółdzielczego mieszkania własnościowego w T. Urząd...

SA/Po 1444/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-19

. 350 ze zm./, ustalił Mirosławowi O. podatek dochodowy za 1992 r. w kwocie 20.341.000 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży 1/2 części udziałów w nieruchomości...
dochodowym od osób fizycznych, przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży pomniejszonej...

SA/Wr 1766/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-11

Tak, jak dla uiszczenia podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie może być przedłużony ustawowy termin 14 dni tak i dla złożenia oświadczenia w celu...
ze sprzedaży nieruchomości płatny jest w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży, chyba że podatnik w tymże terminie złoży oświadczenie, że dochód ten wykorzysta na cele...

III SA 1554/93 - Wyrok NSA z 1994-06-08

przed datą sprzedaży mieszkania i w związku z tym nie mógł wydatkować środków ze sprzedaży mieszkania na zakup nieruchomości, co w konsekwencji oznaczało brak warunków...
, jeżeli podatnik oświadczy, że przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydatkuje w okresie roku na cele określone w tym przepisie. Z przedstawionych dokumentów wynikało...

III AZP 22/93 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 1994-03-10

. 38 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ normuje kwestię ustalania ceny sprzedaży...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości nie daje podstaw do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali. Sąd Najwyższy podkreślił, że ustawa i przepisy wykonawcze...

I SA 1559/93 - Wyrok NSA z 1994-06-17

ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...
września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych...

SA/Gd 2605/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-09-09

Fakt nabycia prawa do lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit...
przychód ze sprzedaży nieruchomości, praw majątkowych itp. do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych z tego źródła na cele nie związane bezpośrednio z konsumpcją...

III SA 966/93 - Wyrok NSA z 1994-03-30

Skarbowy w O. stwierdził istnienie obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej od umowy kupna-sprzedaży nieruchomości rolnych o pow. 161 ha 25 arów położonych w gm. L. Nabyte...
rolnego lub jego części oraz sprzedaż nieruchomości pod warunkiem, że nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Sprzedane nieruchomości rolne...

III SA 1836/93 - Wyrok NSA z 1994-10-10

w (...) z dnia 4 listopada 1993 r. o wymiarze należnej opłaty skarbowej. Notariusz Alfred J. nie pobrał opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości położonej we wsi...
sprzedaży była nieruchomość wiejska, która nie stanowiła gospodarstwa rolnego. Wprawdzie art. 553 Kc istotnie nie wymienia kryterium obszarowego, jednakże doświadczenie...
1   Następne >   +2   6