Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1217/89 - Wyrok NSA z 1989-12-20

1. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
okoliczności przemawiające za rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Gminy w T...

I SA 110/89 - Wyrok NSA z 1989-04-24

gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239; zm. Dz.U. 1986 nr 3 poz...
nieruchomości z dnia 15 stycznia 1988 r. na rzecz małż. W. - organ I instancji ponownie rozpatrzył sprawę sprzedaży tej nieruchomości. Organ ten przeprowadził, zgodnie z zaleceniami...

SAB/Po 54/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-03-09

z dnia 16 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń...
albo decyzji o umorzeniu postępowania /art. 105 par. 1 Kpa/. oddala skargę na bezczynność Naczelnika Miasta i Gminy w D. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. Kazimiera S...

SA/Gd 744/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1989-11-15

pozostawionego za granicą /także prawa do wyrównania różnicy wartości/ na poczet opłat lub pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości /par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16...
za granicą /także prawa do wyrównywania różnicy wartości/ na poczet opłat lub na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości., W sprawie niniejszej jest niesporne, że rodzice...

I SA 150/89 - Wyrok NSA z 1989-08-25

w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75...
września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych...

IV SA 1015/88 - Wyrok NSA z 1989-05-03

na zasadzie lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, lecz w rozdziale 3, traktującym o oddawaniu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości...
, nie jest możliwe w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99 ze zm../. Naczelny Sąd...

IV SA 918/88 - Wyrok NSA z 1989-05-30

Wywłaszczenie na żądanie właściciela pozostałej części nieruchomości /art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu...
nieruchomości - Dz.U. nr 22 poz. 99/ nie podlega niektórym rygorom przewidzianym w tej ustawie; w szczególności część ta może być zbędna wnioskodawcy wywłaszczenia na cele określone...

II SA 974/89 - Wyrok NSA z 1989-10-23

w razie sprzedaży tej nieruchomości. Jak ustalono, Koło Łowieckie w momencie przeznaczenia tych gruntów do sprzedaży użytkowało sporną nieruchomość na podstawie umowy dzierżawnej...
i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205 ze zm./, to jest jako dzierżawca racjonalnie prowadzący osobiście gospodarstwo rolne lub przy pomocy...

I SA 401/89 - Wyrok NSA z 1989-11-07

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 ze zm../ ma charakter niepodzielny i przysługuje łącznie wszystkim współwłaścicielom...

II ARN 19/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...
Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 15 listopada 1988 r. SA/Wr 525/88, oddala rewizję nadzwyczajną. Jeżeli nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego...
1   Następne >   2