Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 10/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-03-27

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /t.j. Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/ jednoczesność sprzedaży...
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania...

SA/Wr 672/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-10

ceny sprzedaży nieruchomości, nie powinno być oceniane jako naruszenie art. 39 ust. 1 oraz art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./. ...

IV SA 1190/91 - Wyrok NSA z 1992-01-09

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75...
/, to jest po zamieszczeniu w wykazie nieruchomości przewidzianych do oddania osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste lub do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę domów i budynków...

I SA 23/92 - Wyrok NSA z 1992-03-18

z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń...
oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami, rzeczoznawca...

III ARN 74/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-11-26

(...) na uchwałę Zarządu Miasta (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
i wywłaszczaniu nieruchomości ma zastosowanie tylko w przypadku sprzedaży lokalu lub poszczególnych lokali w budynku. Uznano, że w razie sprzedaży całego budynku jednej osobie...

SA/Wr 438/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-19

gospodarowania gruntami rozumieć należy również sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy...
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz przepisów kodeksu cywilnego wynika, że regulują one zagadnienia sprzedaży gruntów zabudowanych i przeznaczonych w planach...

SA/Wr 529/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-13

stwierdzenia nieważności uchwały nr 75/92 Zarządu Miejskiego w P.Z. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwałą z dnia 12 sierpnia 1991 r. nr 75/91 Zarząd Miejski w P.Z....
, z powodu braku ugody co do nabycia nieruchomości przy ul. M. nr 7 jako współwłasności, postanowił sprzedać całą tę nieruchomość Janowi i Janinie małżonkom F., Rozstrzygnięciem...

SA/Wr 651/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-28

cenie jej sprzedaży. Określenie na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127...
sprzedaży nieruchomości a dniem ustalenia należności występuje ponad dwuletnia przerwa, a organ administracji państwowej nie wyjaśnił, czy w tym czasie nie nastąpiły zmiany cen...

SA/Wr 56/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-02-28

przychodów, zaś opłaty poniesione przez Spółkę w związku z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości są nierozerwalnie związane z nabyciem środka trwałego i winny zwiększyć...
w K.G. nabyło w drodze aktu notarialnego Rep. A Nr 1337/1990 zawartego dnia 15 października 1990 r. nieruchomość położoną w P., obejmującą działkę wraz z budynkiem na cele...

II SA 402/92 - Wyrok NSA z 1992-12-10

na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy...
nieprzerwanie, również w dniu 5 kwietnia 1958 r., znajdował się w tym władaniu., Dnia 12 marca 1958 r. została uchwalona ustawa o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
1   Następne >   +2   4