Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 460/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-10-13

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych...
. 20 i 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...

I SA 814/87 - Wyrok NSA z 1987-12-21

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania...
sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/ i po wydaniu przez organ I instancji decyzji co do sprzedaży lub ustanowienia użytkowania wieczystego, ze względu...

P 4/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...
. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...

III AZP 1/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

1983 r. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, obejmująca sprzedaż opisanego lokalu i oddanie im w wieczyste użytkowanie 1/6 nie wydzieloną część nieruchomości...
nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/ utrzymała możliwość oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości państwowych na rzecz:, - spółdzielni mieszkaniowych...

SA/Po 891/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-11-10

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi...
nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/ pozostawia organowi administracji państwowej rozstrzygnięcie komu z ubiegających się o wieczyste użytkowanie działki oddać...

Uw 5/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

z dnia 16 września 1985 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń...
z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239 ze zm./ z przepisem art. 36 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

wielkości dochodu ze sprzedaży nieruchomości budynkowej kosztem uzyskania domu w wypadku wzniesienia go systemem gospodarczym jest suma rzeczywistych wydatków związanych z budową...
Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...

II SA 113/87 - Wyrok NSA z 1987-09-09

.' na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 listopada 1986 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o sprzedaży nieruchomości rolnej...
wiejskie nie wyraziło zgody na sprzedaż Spółdzielni tych nieruchomości ze względu na złą gospodarkę na tych gruntach, zdewastowanie i rozebranie budynku drewnianego...

IV SA 396/87 - Wyrok NSA z 1987-09-02

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych - M.P. nr 23 poz. 205...
pierwszeństwo nabycia lub prawo pierwokupu mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy nieruchomość jest przeznaczona /w trybie określonym przepisami o sprzedaży państwowych...

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

na sprzedaż nieruchomości nr 65 przy ul. P.M. w Z. w części przeznaczonej pod budowę ulicy, to jest o powierzchni 1325 m2. Oświadczyła przy tym, że wraz ze zmarłym mężem...
Dowodem w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii ustalenia 'aktualnie kształtującej się ceny w obrocie gruntami' /art. 59 ust. 4 ustawy z dnia...
1   Następne >   2