Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 662/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

w S. przed upływem pięciu lat od dnia zakupu nieruchomości. Zdaniem organu I instancji sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej...
w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., a Skarżąca w tym zakresie działała jako podatnik VAT, dokonując sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany, przybierający...

I SA/Gd 608/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

podejmowanym przez A.R. w zakresie sprzedaży nieruchomości można przypisać charakter zarobkowy. Prowadzona działalność przyniosła bowiem wymierne korzyści finansowe...
i sprzedaży nieruchomości., Organ stwierdził następnie, że działalność podatniczki była prowadzona w sposób zorganizowany. O zorganizowanym charakterze tej działalności świadczy...

I FSK 679/20 - Wyrok NSA z 2023-01-13

jest zagadnienie, czy sprzedaż działek wydzielonych z nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym dokonana przez skarżącą w okolicznościach opisanych we wniosku o wydanie...
budynkiem gospodarczym i masztem telekomunikacyjnym. Nieruchomość ta stanowi współwłasność małżeńską, należy do jej majątku prywatnego i przed sprzedażą...

I SA/Sz 125/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-17

podatkowych sprzedaży nieruchomości., Opisując zdarzenie przyszłe wnioskodawca wskazał, że wraz z żoną, w ramach obowiązującego w jej małżeństwie ustroju wspólności ustawowej...
zakresie działań marketingowych, lecz zamierza zlecić sprzedaż do biura pośrednictwa nieruchomościami, z którym zawrze umowę na wyłączność. Wnioskodawca nie prowadzi...

I SA/Sz 124/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-17

podatkowych sprzedaży nieruchomości., Opisując zdarzenie przyszłe wnioskodawczyni wskazała, że wraz z mężem, w ramach obowiązującego w jej małżeństwie ustroju wspólności...
nieruchomości na mniejsze działki. Wnioskodawczyni nie planuje ponoszenia nakładów, dzięki którym przeznaczone do sprzedaży działki stałyby się szczególnie atrakcyjne...

I SA/Gd 607/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

przez A.R. w zakresie sprzedaży nieruchomości można przypisać charakter zarobkowy. Prowadzona działalność przyniosła bowiem wymierne korzyści finansowe w postaci osiągnięcia...
w poszczególnych latach dodatkowego (poza dochodami z gospodarstwa rolnego) przychodu (zysku), co wynika chociażby z prostego zestawienia cen zakupu i sprzedaży nieruchomości...

III SA/Wa 2548/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-11-08

zawierając umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego., 1.8. Decyzją z [...] stycznia 2022 r. DIAS uchylił w całości decyzję NUS z [...] lutego 2020 r...
) nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym [...] przy ul. [...] w Warszawie miała miejsce w następujących okolicznościach:, • transakcja sprzedaży została zawarta pomiędzy...

I SA/Gl 700/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-12-15

lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w C. przy ulicy [...]. Stwierdzono przy tym, że przychód...
dochodu ze sprzedaży nieruchomości podlegającą opodatkowaniu i przypadającą w połowie na K. K. (dalej: podatnik) (174.699,00zł) i w rezultacie określił podatnikowi...

I SA/Gl 995/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-04-25

od towarów i usług (VAT) od ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...], oznaczonej geodezyjnie jako działka nr [...], o powierzchni 93 m2, z karty mapy [...], obręb L...
od ceny sprzedaży na ich rzecz nieruchomości - akt notarialny został zawarty dnia 2 marca 2022r., Postanowieniem z dnia 27 maja 2022r. Prezydent Miasta K. odmówił...

I FSK 1845/19 - Wyrok NSA z 2023-01-13

przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z wolą kupującego skarżąca dokonała podziału gruntu. Podział nieruchomości wynikał z chęci sprzedaży części nieruchomości...
jako tereny zabudowy usługowej., Skarżąca planuje sprzedaż dwóch działek wydzielonych z powyższej nieruchomości. Wskazana sprzedaż nie będzie miała charakteru ciągłego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100