Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 232/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-01

[...] Nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w P., powiat...
nieruchomość położoną w P., o pow. [...]a [...]m2, zabudowaną budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym za cenę [...]zł. Po sprzedaży nie zostało złożone oświadczenie o przeznaczeniu...

I SA/Gl 227/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-25

. Nr [...] w sprawie określenia podatnikowi wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w P...
podatkowy wezwał podatnika w celu rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Odpowiadając na wezwanie, J. M. wyjaśnił, iż sprzedana...

II FSK 385/07 - Wyrok NSA z 2008-05-13

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B...
lutego 2006 r. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Kr 539/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-24

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości, - skargę oddala - W akcie notarialnym z dnia [...] czerwca 1999r. (Rep. A nr [...] W. B. dokonał sprzedaży na łączną kwotę...
PIT-23 oraz oświadczenie, że przychody uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości przeznaczy na cele mieszkaniowe., Pomimo złożonego przez podatnika oświadczenia, organ...

I SA/Kr 151/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-12

dokonał sprzedaży nieruchomości położonej w R. gmina A. składającej się z działki nr [...]objętej księga wieczystą KW nr [...] oraz działek nr [...]i [...]objętych księgą...
wieczystą KW nr [...] za kwotę 1.200.615,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5-ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło...

I SA/Gl 894/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-31

wskazał, że w toku przeprowadzonego przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego ustalono, że podatniczka wraz z mężem T.N. dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej...
współwłasność ustawową w dniu 8 marca 2005 r. aktem notarialnym Rep. A [...] zawartym przed notariuszem E.R. Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży położona była w B...

I SA/Gl 895/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-31

wskazał, że w toku przeprowadzonego przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego ustalono, że podatnik wraz z żoną A.N. dokonał sprzedaży nieruchomości stanowiącej...
współwłasność ustawową w dniu 8 marca 2005 r. aktem notarialnym Rep. A [...] zawartym przed notariuszem E.R. Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży położona była w B...

III SA/Wa 779/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Z akt administracyjnych sprawy wynika, że aktem notarialnym...

III SA/Wa 778/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Z akt administracyjnych sprawy wynika, że aktem notarialnym...

II FSK 412/07 - Wyrok NSA z 2008-05-13

przeznaczenia w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości części przychodów na cele mieszkaniowe, z jednej strony wpłynął na zmianę terminu płatności podatku, z drugiej...
od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od I. B. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 600,00 (słownie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100