Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 461/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-08

sprzedaży. Gmina powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości, czy też nie. Wiatach 2007-2011 dokonywała...
transakcji sprzedaży nieruchomości. Były to zarówno sprzedaże gruntów zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Transakcje...

I SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-26

uzyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości, gdzie strona była wyłącznie pełnomocnikiem sprzedającego. Wskazał, że sytuacja taka miała miejsce w przypadku następujących...
transakcji sprzedaży:, 1. Zbycie nieruchomości aktem notarialnym z dnia [...] rep. A nr [...] położonej w P. przy ul. [...] należącej do R.O., A.O. i D.O., 2. Zbycie...

I SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-06

w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym w momencie sprzedaży nieruchomości...
w momencie sprzedaży nieruchomości., Z uwagi na braki wniosku, organ podatkowy dwukrotnie wzywał spółkę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia...

I SA/Łd 144/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-26

- w roku ... ., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości podatnik zakwalifikował do przychodów zwolnionych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym...
....., stwierdzono, iż: w dniu [...]. aktem notarialnym Rep. Nr .../....podatnik dokonał wraz z żoną sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. P., składającej się z działki...

I SA/Gd 1182/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...
zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości., Podstawą rozstrzygnięcia był następujący...

I SA/Gd 1183/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...
zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości., Podstawą rozstrzygnięcia był następujący...

I SA/Op 556/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-23

fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu decyzją z dnia 23 maja 2013 r. wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy...
za 2008 rok w kwocie 10.000,00 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Ze stanu faktycznego przedstawionego w uzasadnieniu decyzji wynikało, że aktem...

I SA/Kr 1760/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-22

również działalność gospodarczą w zakresie nabycia i sprzedaży nieruchomości, która to działalność nie została zgłoszona do opodatkowania., W oparciu o zebrane w sprawie dowody...
po zakupie nieruchomości dokonywała ich podziału na mniejsze działki, które następnie sprzedawała na rzecz osób fizycznych. W latach 2007 i 2008 dokonano 60 transakcji sprzedaży...

I SA/Po 272/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

nieruchomości i nie dokonywała dostaw usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organ I instancji stwierdził, że M. P. nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009...
nieruchomościami w latach wcześniejszych oraz zakres przeprowadzonych prac inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości, organ I instancji stwierdził, że sprzedaż obiektu...

I SA/Ol 82/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

ustalił, że S.Z. dokonywał licznych transakcji zakupu nieruchomości, które następnie były przedmiotem sprzedaży. W latach 2004-2008 Strona dokonała zakupu 15 działek gruntu...
zaewidencjonował w 2006r. przychody z działalności gospodarczej i dotyczyły one prowizji za pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży nieruchomości oraz w jednym przypadku usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100