Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 2219/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-01

i Roman K. sprzedali nieruchomość położoną w S. Sprzedaż ta miała miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie...
przedmiotowej nieruchomości., W dniu 20 sierpnia 1998 r. podatnicy złożyli w Urzędzie Skarbowym w C. oświadczenie, iż pieniądze uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości w kwocie...

I SA/Łd 8/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-12-18

podatkowego. W przypadku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym komornik nie dokonuje czynności egzekucyjnych, które mogłyby zostać uznane za sprzedaż rzeczy...
postępowania cywilnego tj. na sądy obowiązków płatnika, to w związku ze sprzedażą nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym ani komornik, ani sąd nie jest zobowiązany...

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art...
. określił skarżącemu Miłosławowi D. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 9 lipca 1999 r. w wysokości 4.080,30 zł oraz odsetki...

III SA 1297/01 - Wyrok NSA z 2003-01-08

wysokość zaległości podatkowej w kwocie 10.066,24 zł z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości...
nieruchomości na kwotę 10.066,24 zł wraz z należnymi odsetkami. Nie uznał bowiem części poniesionych przez stronę wydatków, pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży...

SA/Bd 2265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

następuje według zasad określonych w art. 28 wymienionej wyżej ustawy, wedle którego dochodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości oraz praw majątkowych określonych w art...
niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa...

I SA/Kr 690/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-10-03

od osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i art. 29 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
za zwłokę od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Wskazując jako podstawę prawną art. 28 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

FPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-23

nr 90 poz. 416 ze zm./, określił Elżbiecie K. zaległość podatkową w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej w 1997 r...
upływu dwuletniego terminu do wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, o którym mowa...

II SA/Ka 2995/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-12

się z obiektywnym wzrostem wartości nieruchomości, a nie z ceną, jaką strony ustalają w ewentualnej umowie zbycia nieruchomości. Wielkość ceny w umowie sprzedaży nie ma nic wspólnego...
przez rzeczoznawców Małgorzatę K. i Jarosława P., Przedmiotowa nieruchomość była przedmiotem sprzedaży w dniu 15.02.2000 r., co wynika z aktu notarialnego w Rep. 'A' (...)., W odwołaniu...

I SA/Łd 1062/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-01-31

./ obejmuje tylko taką sprzedaż nieruchomości, która nie nastąpiła w wykonywaniu przez podatnika działalności gospodarczej /będącej działalnością zarobkową w rozumieniu art. 42...
25 września 1997 r. Urząd Skarbowy w T.-M. określił Janinie F. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 1994 r. nieruchomości /położonej...

II SA/Lu 820/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-07-18

przestrzennego, stanowi wyłączną podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały przez radę właściwą lub sejmik w przedmiocie sprzedaży takiej nieruchomości stanowiącej własność...
. 154 ze zm./, wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Prowincjałatu o.o. Bernardynów w K. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.672 m2 położonej...
1   Następne >   +2   +5   8