Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 639/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-15

odrębną nieruchomość budynków znajdujących się na tych działkach na podstawie aktu notarialnego rep. [...] nr [...]. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 2.072.940...
podatkowe wobec Strony w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodu osiągniętego z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Sz 725/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-09

był tylko i wyłącznie cel mieszkaniowy, a sytuacja zastana na miejscu zmuszała do zmiany planów., 3. wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości, na remont lokalu mieszkalnego...
interpretacyjnego, art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc...

II SA/Lu 344/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stwierdza niezgodność z prawem uchwały [...] Rady Gminy...
[...] Rady Gminy N. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały...

I SA/Po 821/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

w P. P. S. przeprowadził [...]09.2009 r. licytacyjną sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni [...] ha , położonej w K. , należącej do 'K. ' Sp. z o.o....
prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości, spółka powinna była ująć tę transakcję w ewidencji sprzedaży za miesiąc wrzesień 2010 r. Postanowienie...

III SA/Wa 2517/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-06

sprzedażą nieruchomości, rezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybierają opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży...
nieruchomości gruntowej, działki o numerze ewidencyjnym[...] , zlokalizowanej pod adresem ul. [...] w W. ., W dniu sprzedaży nieruchomości, tj. [...] maja 2016r. została zawarta...

I SA/Rz 788/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

z synem wspólnikiem Spółki cywilnej prowadzącej działalność w zakresie najmu i sprzedaży wybudowanych nieruchomości (Spółka cywilna nigdy nic nie wybudowała i została...
rozwiązana). Pierwotnie Wnioskodawca rozważał możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, która miała być odpowiedzialna za znalezienie nabywcy nieruchomości...

I SA/Łd 518/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-20

. Ponadto ustalenia wymagało, czy działalność w 2015 roku polegająca na sprzedaży nieruchomości, spełnia ustawowe kryteria działalności gospodarczej., W efekcie...
czynności związane z dokonanymi w 2015 roku transakcjami sprzedaży nieruchomości, spełniają ustawowe przesłanki uznania tej działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu...

I FSK 1682/20 - Wyrok NSA z 2021-02-23

należnego od transakcji sprzedaży nieruchomości. Nadto w deklaracji VAT-7 za marzec 2015r. nie wykazał zwolnionego obrotu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa...
do lokalu mieszkalnego. Natomiast w korekcie deklaracji VAT-7 za maj 2015 r., w której wykazał sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, uwzględnił też nieprawidłową kwotę...

I SA/Gl 422/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-30

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości, przekazanej jako wynagrodzenie...
', wystawianych przez wnioskodawcę w okresach 6 miesięcznych., Nieruchomość została nabyta przez wnioskodawcę do majątku osobistego., Obecnie wnioskodawca rozważa sprzedaż...

I SA/Sz 55/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-10

dokonywania zaplanowanej sprzedaży na nieruchomości A (oraz pozostałych nieruchomościach B, C, D) prowadzona będzie wyłącznie działalność rolnicza i nie będą one zajęte...
odrębnej umowy sprzedaży., Łączna powierzchnia nieruchomości, na których prowadzone jest przez spółkę gospodarstwo rolne, wynosi [...] ha. Wskazany areał nie obejmuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100