Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 5/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/ przysługuje osobom tylko tym, które dzierżawiły nieruchomość...
przeznaczoną do sprzedaży, a nie inną nieruchomość., Pierwszeństwo to obejmuje także osoby, które dzierżawiły nieruchomość bezpośrednio przed przekazaniem jej na rzecz...

SA/Kr 1137/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-02-14

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205...
z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/ pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości...

II SA 1952/83 - Wyrok NSA z 1984-01-30

następujących: 'W świetle przepisów o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /par. 12 ust. 1 wówczas obowiązującego zarządzenia Ministra Rolnictwa/ nabywcą...
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży może być osoba, która odpowiada określonym w przepisach kodeksu cywilnego warunkom nabycia nieruchomości rolnej. Przepis ten w sprawie...

SA/Wr 517/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-16

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych - M.P. nr 23 poz. 205/ uchyli...
bezpośrednio z jego gruntami. , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , Sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych osobom fizycznym regulują w szczególności: , - art...

II SA 2085/83 - Wyrok NSA z 1984-03-01

Jeżeli konkretna działka została wycofana z wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży, prawidłowym rozstrzygnięciem wniosku o jej nabycie jest umorzenie...
. 4613/88/82 z dnia 12 lipca 1983 r., wydaną na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu...

III ARN 14/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Okoliczność, że nieruchomości objęte wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży są obciążone użytkowaniem przez osobę fizyczną czy służebnością osobistą, nie stoi...
decyzję organu administracji Naczelny Sąd Administracyjny nie jest powołany do rozstrzygnięcia, czy państwowe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są obciążone...

SA/Gd 363/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-04-25

ponieważ przeznaczenie nieruchomości rolnej do sprzedaży pod warunkiem jest niedopuszczalne /art. 157 par. 1 Kc/., Mając powyższe na uwadze, należało uznać, że wobec...
ograniczonego prawa rzeczowego nie doprowadziło i dlatego omawiane nieruchomości jako obciążone prawem dożywotniego użytkowania nie mogły być przeznaczone do sprzedaży...

SA/Wr 136/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-04-10

18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/. Z wywodów zawartych w uzasadnieniu odwołania...
lub dla uzyskania dodatkowych środków utrzymania ze sprzedaży płodów/. Dysponując czasem, może - jak twierdzi - dzięki nakładowi pracy należycie wykorzystać tę nieruchomość...

II SA 1299/84 - Postanowienie NSA z 1984-12-27

w wyniku sprzedaży nieruchomości podzielonej na działki. , W odpowiedzi na skargę Minister wniósł o jej oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji...
, a taki jest drzewostan w spornej nieruchomości. Zdaniem skarżącego, decyzja Ministra narusza też art. 156 par. 2 Kpa wobec powstania nieodwracalnych skutków prawnych...

II SA 688-693/84 - Wyrok NSA z 1984-08-17

. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/, choć prawdopodobnym jest, iż tekst tego aktu prawnego organy...
przy zawarciu umów sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, które zdaniem Prokuratora Wojewódzkiego naraziły Skarb Państwa na stratę około 4 mln zł. następować może zgodnie...
1   Następne >   3