Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 757/88 - Wyrok NSA z 1988-12-31

notarialnych dotyczących kupna - sprzedaży nieruchomości między osobami fizycznymi, które to ceny mimo formalnego obniżenia z przyczyn podatkowych znacznie przewyższają...
cywilnoprawnym, nie związanym z celem dokonanego wywłaszczenia., Ograniczenie się, jak w rozpatrywanej sprawie, wyłącznie do umów sprzedaży nieruchomości przeznaczonych...

I SA 476/87 - Wyrok NSA z 1988-01-12

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi...
z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/ dopuszcza sprzedaż gruntów państwowych tylko na wiejskich terenach gmin...

I SA 755/87 - Wyrok NSA z 1988-06-28

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania...
, jak przy dysponowaniu działkami budowlanymi /art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. nr 22 poz. 99...

III AZP 4/88 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości /M.P.nr 23 poz.205 ze zm./ nie jest oparte na konstrukcji ustawowego prawa pierwokupu...
: I. Dopuszczając możliwość zbywania nieruchomości państwowych przepisy ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu...

IV SA 753/87 - Wyrok NSA z 1988-01-08

nieruchomości o pow. 1.479 m2 i ustaleniu za nią odszkodowania, a mianowicie, że, - do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości nie mogło dojść z uwagi na fakt, że inwestor...
Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U....

I SA 445/87 - Wyrok NSA z 1988-01-12

, zarządu i użytkowania gruntów /Dz.U. nr 47 poz. 241/, ustalono cenę sprzedaży nieruchomości, położonej w M. przy ul. D. oznaczonej jako działka nr 625, w wysokości...
1. Organ administracji ma obowiązek wykazać w uzasadnieniu decyzji ustalającej opłatę roczną z tytułu zarządu nieruchomością /lub w załączniku do tej decyzji/, za pomocą...

I SA 718/87 - Wyrok NSA z 1988-04-29

wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239 ze zm...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99 ze zm./ i przepisach wydanych na jej podstawie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...

III AZP 9/88 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1988-12-31

nieruchomości nie może być ona nadal uznawana za grunt państwowy nadający się do oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną /art. 21 ustawy/ sprzedażą położonych na nim budynków...
Zgłoszenie przez poprzednich właścicieli na mocy art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz...

SA/Gd 872/88 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1988-12-08

Niedopuszczalne jest ustalenie decyzją naczelnika gminy kandydatów na nabywców nie określonych części nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży. Naczelny Sąd...
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/., Z akt sprawy...

SA/Wr 525/88 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-11-15

. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej /Dz.U....
stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Naczelnika Miasta (...). Przejęcie nieruchomości na własność Państwa na podstawie art. 9 ust...
1   Następne >   3