Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 390/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.107.848,29 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Ol 392/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

nie deklarując dochodów w kwocie 2.681.081,35 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając...
'. Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej...

I SA/Ol 391/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.293.725,44 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Po 1426/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

w obrocie nieruchomościami., Organ pierwszej instancji stwierdził, że podatniczka nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009 r. kwoty obrotu z tytułu dostawy...
transakcji sprzedaży nieruchomości. W tym czasie dokonała zakupu 9 nieruchomości. Organ kontroli skarbowej zaakcentował, że sposób działania podatniczki miał charakter zarobkowy...

I SA/Lu 803/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

nr [...] o powierzchni 439 m2 położonej w obrębie S., gmina C. za łączną kwotę [...]zł., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów...
na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową, nie podejmowała żadnych czynności mających...

I SA/Lu 804/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

położonej w obrębie S., gmina C. za cenę [...] zł. Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1...
nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową...

II FSK 555/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

2 porozumienia wskazano, że pożyczkodawcy zobowiązują się zwrócić pożyczkobiorcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania ceny sprzedaży nieruchomości kwotę stanowiącą...
zabezpieczonej hipotekami oraz innymi kosztami i podatkami związanymi z umową pożyczki i sprzedażą nieruchomości, na co pożyczkobiorca wyraził zgodę., W dniu 13 marca 2013 r...

I SA/Lu 802/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku...
swobodnej oceny dowodów i pominięcie, że: strona nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Lu 801/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

powierzchni 1.1645 ha, położonych we wsi S. gmina C., za cenę 30.000 zł)., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów...
, że: strona nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową...

II GSK 560/16 - Wyrok NSA z 2017-11-23

. nr [...] w przedmiocie odsetek od środków pieniężnych przekazanych od wpływów ze sprzedaży nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [A.] na rzecz Ministra Rozwoju...
od wpływów ze sprzedaży nieruchomości., Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd I instancji przyjął następujące ustalenia., Decyzją z dnia [...] lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100