Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 274/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1986-06-17

Konstytucji PRL/ jest wycofanie przez organ administracji nieruchomości rolnej ze sprzedaży i umorzenie postępowania w sytuacji, gdy uprawnienia jednej z osób ubiegających...
, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/, a nieruchomość po przejściu do zasobów PFZ została przekazana do sprzedaży osobom...

II SA 2618/85 - Wyrok NSA z 1986-07-03

o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, ale przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/, na mocy...
na podstawie art. 1, 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...

U 5/86 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1986-12-31

1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych...
w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych...

U 1/86 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1986-12-31

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/ w brzmieniu ustalonym...
i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 3 poz. 17/ jest niezgodny z art. 67 ust. 2...

III AZP 16/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów...
. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/, według której zawarcie umowy o oddanie gruntu...

II SA 2261/85 - Wyrok NSA z 1986-03-05

, 2, 6 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...
, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/ Naczelnik Gminy ustalił Ryszarda i Alicję małżonków M. kandydatami na nabywców państwowej...

III ARN 18/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

O sposobie wykładania art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
z brzmienia ust. 4., Wydanie w postępowaniu sądowym tytułu egzekucyjnego, nakazującego zwrot nieruchomości, znajdującej się we władaniu Państwa, może mieć miejsce...

III ARN 15/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

na podstawie decyzji administracyjnej przynależności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość także wówczas, gdy sam lokal jest już zajmowany przez nabywcę. Sąd Najwyższy...
., W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że pomieszczenia na poddaszu budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą być przedmiotem sprzedaży i stanowić...

SA/Wr 137/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1986-04-30

użytkowania terenu położonego przy ul. D. nr 12 w B. z równoczesną sprzedażą domu jednorodzinnego i zabudowań gospodarczych, znajdujących się na tym terenie. Kontrolując...
legalność wyboru nabywcy spornej nieruchomości, dokonanego tymi decyzjami, Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania stanowiska organów orzekających, że wniosek małżonków K...

IV SA 767/86 - Wyrok NSA z 1986-12-16

, wynikający z okresu, na jaki inwestor legitymuje się prawem do dysponowania nieruchomością, ustalonego na przykład w umowie dzierżawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
zostało wydane z rażącym naruszeniem art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, gdyż inwestor nie miał prawa do dysponowania nieruchomością, albowiem umowa dzierżawy terenu została...
1   Następne >   2