Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 986/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-03

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę /-/ K.Wolna-Kubicka /-/ K.Pawlicki /-/ M.Skwierzyńska Decyzją z dnia...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu organ wskazał, że podatnik w dniu [...] września 2006 r. sprzedał nieruchomość stanowiącą lokal...

I SA/Łd 1157/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-05

25.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu tej decyzji podał, że w dniu 1 września 2005 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego...
w W. oświadczenie, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe., Dalej organ odwoławczy wywodził, że według ustaleń Naczelnika...

I SA/Kr 330/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-24

od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 24 marca 2004r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
mieszkalnego za kwotę 92.000,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2004r. strony złożyły oświadczenia o przeznaczeniu środków pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości...

III SA/Wa 465/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-13

uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., Reasumując, organ odwoławczy stwierdził, że w okresie 2 lat od sprzedaży nieruchomości Skarżący ponieśli wydatki na cele określone...
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f. każde z nich na kwotę 122.259, 25 zł, a zatem różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a wydatkami...

I SA/Gl 680/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-29

dochodów z działalności gospodarczej podatnik osiągał w 2003 roku przychody ze sprzedaży nieruchomości, które zaliczał do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt...
na rozmiary oraz częstotliwość transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości organ podatkowy pierwszej instancji powziął przypuszczenie, że sprzedaż w/w nieruchomości...

I SA/Gl 747/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

: murarskich, posadzkarskich, malarskich, handel materiałami budowlanymi, kupno, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości i sprzętu budowlanego...
zaniżenie przez podatniczkę przychodów z działalności gospodarczej wskutek nie zaewidencjonowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w K. przy ul...

I SA/Łd 1156/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-05

podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 50.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz określającą nadpłatę w wysokości 25.000 zł w części przypadającej na G. J...
ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe, a W. J. w dniu 2 lutego 2009 r. złożył zeznanie PIT-23 deklarując przychód ze zbycia nieruchomości...

II FSK 665/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach oddala skargę...
zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach uchylił zaskarżoną decyzję w części określającej zobowiązanie podatkowe z tytułu...

I SA/Kr 1395/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-02

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości;, skargę oddala. W wyniku przeprowadzenia postępowania kontrolnego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 30...
w nieruchomości na podstawie trzech umów sprzedaży., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w/w podatnik będąc współwłaścicielem nieruchomości dokonał ich sprzedaży...

I SA/Lu 624/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r. - oddala...
2010 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2007 roku., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100