Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III...
11 928 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2004 roku wraz z odsetkami liczonymi w wysokości połowy należnych odsetek pobieranych od zaległości...

VIII SA/Wa 461/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2003...
dochodowym od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2003 roku w wysokości 5. 644 zł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Wymienioną decyzją...

I SA/Łd 1801/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-11

podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1. oddala skargę 2. nakazuje wypłacić adwokatowi R. R. jako pełnomocnikowi z urzędu kwotę 3.600,- (trzy...
zobowiązanie podatkowe w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości. Stwierdził, iż na adres zamieszkania nie otrzymał decyzji ani żadnego zawiadomienia...

I SA/Sz 805/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-05

podatku dochodowym w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży w [...] udziału we współwłasności nieruchomości., Za podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art.10 ust.1 pkt 8...
małżonkowie nie dokonali podziału majątku dorobkowego. W dniu [...] A. H. i M. O., jako współwłaściciele w/w nieruchomości w 1/2 części każdy, dokonali sprzedaży tej nieruchomości...

I SA/Gl 267/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-01

sprzedaży nieruchomości położonej w B., przy ul. A za kwotę [...] zł. na którą składała się cena budynków w wysokości [...] zł., cena prawa użytkowania wieczystego gruntu...
. na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 - organ wskazał, że podatnik nie poniósł kosztów sprzedaży w/w nieruchomości, o które to koszty pomniejsza się cenę...

II FSK 1318/06 - Wyrok NSA z 2007-11-23

listopada1999 r. podatnik złożył w Drugim Urzędzie Skarbowym w K. deklarację o osiągniętych przychodach ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, w której wykazał przychód...
uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.965.000,00 zł oraz 10 %-owy zryczałtowany podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 496.500,00 zł. Podatek...

I SA/Kr 815/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-23

, należnego od niewydatkowanej części przychodu ze sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 76.850,00 zł wraz z odsetkami. Uzyskane kwoty z tytułu przedwcześnie wszczętego...
od niewydatkowanej części przychodu ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 58.850,00 zł., Organ II instancji przyznał, że skoro skarżący złożył oświadczenie o zamiarze wydatkowania...

I SA/Łd 916/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-20

. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podnosząc, iż po sprzedaży nieruchomości, dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia, w dniu 7 lipca 2005 r. złożyła...
nieruchomości mieszkalnej przychodów na nabycie lokali mieszkalnych i ich remont. We wniosku tym wyraziła pogląd, w myśl którego przychód ze sprzedaży nieruchomości może przeznaczyć...

I SA/Łd 2042/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-26

[...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży w 2004 r. zabudowanej nieruchomości w kwocie...
od dnia sprzedaży nieruchomości, na cele określone w art.21 ust.1 pkt.32 lit.a) wymienionej ustawy W dniu 26 kwietnia 2004 r. podatnik złożyła wraz z żoną, w Urzędzie...

I SA/Łd 2041/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-26

[...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży w 2004 r. zabudowanej nieruchomości w kwocie...
od dnia sprzedaży nieruchomości, na cele określone w art.21 ust.1 pkt.32 lit.a) wymienionej ustawy W dniu 26 kwietnia 2004 r. podatniczka złożyła wraz z mężem, w Urzędzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100