Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 1314/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-02

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - skargę oddalił. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda w L. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w U. w sprawie wyrażenia zgody...
i wywłaszczaniu nieruchomości, że na sprzedaż niniejszej działki ogłoszone zostały dwa przetargi, które nie doszły do skutku., Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami...

III SA 121-125/93 - Wyrok NSA z 1993-10-22

i wymierzyć opłatę skarbową zgodnie z istniejącym stanem faktycznym i porządkiem prawnym. oddala skargę w przedmiocie opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości. Urząd...
. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o opłacie skarbowej, podstawą obliczenia opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości jest jej wartość rynkowa...

I SA 116/93 - Wyrok NSA z 1993-07-07

w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. 1989 nr 14 poz...
września 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kandydata na nabywcę nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt...

III ARN 22/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-05-19

własność nieruchomości na cele publiczne jest umową sprzedaży nieruchomości taką samą, jak każda inna tego rodzaju umowa, a wobec tego stosuje się do niej przepisy prawa...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na skutek rewizji...

SA/Po 3155/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-08-17

narusza art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości PFZ /Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348/. Przed wydaniem bowiem tej decyzji nie zasięgnięto opinii kółka...
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży był sporządzony i został umieszczony na tablicy ogłoszeń w okresie od 2 do 17 lipca 1991 r. w Urzędzie Miasta i Gminy I., ale określał...

III AZP 24/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-12-22

o zwrocie nieruchomości /sprzedaż nieruchomości, oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie, istnienie odrębnej nieruchomości budynkowej itp./?, 2/ czy ostateczna decyzja...
gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości o zwrocie nieruchomości zbędnej na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu lub umowie sprzedaży na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12...

SA/Wr 519/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-18

w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75...
stanowiło też warunek realizacji uprawnienia, o jakim mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U....

I SA 953/93 - Wyrok NSA z 1993-06-29

., W tej sytuacji budynek, o którym mowa w ww. uchwale, nie może być przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu, nawet jeżeli najemcy nieruchomości nie wyrazili chęci kupna...
. określa zasady sprzedaży wolnych nieruchomości w drodze przetargu, jednak przepisy wykonawcze do ustawy nie przewidują formy bezprzetargowej, w przypadku dzierżawców...

III SA 2272/92 - Wyrok NSA z 1993-04-14

na terenie nieruchomości. Ponadto wskazali, iż oferta sprzedaży za cenę wyższą od 140 mln zł nie została zaakceptowana przez żadnego kupca w okresie półrocznego...
z kolei Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji /art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 2 Kpa/., Zwrócić też należy uwagę, iż przy umowie sprzedaży nieruchomości z 7.6.1991 r...

SA/Po 2198/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-12-09

cywilnoprawnej wymienione w pkt 1-8 są zwolnione od opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, pozostałych praw majątkowych, rzeczy...
opłaty skarbowej od umowy sprzedaży dotyczy obu stron czynności cywilnoprawnej, przy czym jest to obowiązek zapłaty solidarnej. Z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8...
1   Następne >   +2   4