Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 754/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-19

wydatkowanych na ten cel, a stanowiących uprzednio uzyskany przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości /art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26...
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 lutego 1999 r. nr (...) Izba Skarbowa w (...) utrzymała w mocy decyzję...

II SA/Lu 1234/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-27

Ustalona w umowie sprzedaży cena nieruchomości, która powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
od dochodzenia pozostałych do zapłaty rat cen sprzedaży nieruchomości gruntowych, wynikających z umów zawartych z użytkownikami wieczystymi, będącymi osobami fizycznymi. Zarząd...

I SA/Gd 372/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-20

Sprzedaż nieruchomości nabytej uprzednio w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30...
. nieruchomości O., W odwołaniu od powyższej decyzji strona wywodzi, iż ww. podatek uiściła nienależnie. Będącą przedmiotem sprzedaży nieruchomość nabyła od Instytutu...

SA/Sz 870/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-02

, z którym ustawa o opłacie skarbowej wiąże powstanie tego zobowiązania, a więc z chwilą zawarcia przed notariuszem umowy sprzedaży nieruchomości, zaś decyzja organu podatkowego...
rynkowej nieruchomości, będącej przedmiotem umowy sprzedaży, stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 Ordynacji podatkowej od dnia dokonania czynności...

III SA 7/98 - Wyrok NSA z 1999-05-18

z długu. Wartość ta jest przychodem, gdyż uzyskana została ze źródła przychodu, a to dlatego, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca...
dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.732,80 zł należny od Michała T., Podatnik 23.10.1995 r. nabył nieruchomość w postaci działek budowlanych od gminy K...

II SA/Gd 474/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-08-10

pozostawionych za granica na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości /Dz.U. nr 9 poz. 32...
/, jest podstawą do zaliczenia wartości mienia pozostawionego za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste w toku dokonywania...

III SA 7604/98 - Wyrok NSA z 1999-10-22

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. T. 43 w W., jako byłego właściciela i prawnego następcę tej nieruchomości. Urząd Skarbowy W.W. decyzją z dnia 2 lutego 1996...
r. utrzymaną w mocy decyzją Izby Skarbowej w W. z dnia 3 lipca 1997 r. określił S. Ś. zryczałtowany podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości. Następnie Urząd Skarbowy...

I SA/Ka 2248/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-06-18

kontroli skarbowej, ale uznał, że cena sprzedaży powinna wynosić 1.380.343 zł, opierając się w tym zakresie na wartości nieruchomości, wynikającej z operatu szacunkowego...
umowę sprzedaży nieruchomości, a nie Urząd Skarbowy w W. właściwy ze względu na siedzibę podatnika, która uległa zmianie., Ze względu na naruszenie właściwości zaskarżona...

IV SA 1715/97 - Wyrok NSA z 1999-10-27

kwestionowanej decyzji podano, że przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta w drodze dobrowolnej umowy cywilnoprawnej z uwagi na brak zgody na sprzedaż, co zostało...
w sprawie dobrowolnej sprzedaży spisany w dniu 17 września 1988 r., w którym odnotowano, że przedstawiono skarżącemu ofertę nabycia nieruchomości za podaną cenę...

SA/Rz 2186/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-05-13

prawa. Dotyczy to także celu sprzedaży nieruchomości, który bada się w aspekcie zgodności z planem, jako aktem praw miejscowego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
Państwa oraz własność gminy'. Przetarg jest przy tym sposobem zasadniczym zbycia takich nieruchomości. /art. 37 ust. 1 ustawy/. Bezprzetargowy tryb sprzedaży, nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   9