Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 779/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-07-01

garażu wydadzą na nabycie w kraju w ciągu roku od dnia sprzedaży nieruchomości lub prawa przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' cyt. ustawy, zgodnie z art. 10 ust...
r. Urząd Skarbowy w L. decyzją określił Państwu Danucie i Grzegorzowi M. zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości /garażu/ w kwocie 360 zł /tj. 10...

II SA/Gd 1860/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-23

., Nie kwestionując uprawnień Rady Gminy do swobodnego podejmowania uchwał w zakresie sprzedaży nieruchomości stwierdzić należy, że zmiana tych uchwał bez żadnej racjonalnej...
przyczyny, a w szczególności braku należytego wyjaśnienia problemu, w tym podstaw do uchylenia uchwały o oddaniu nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, narusza zaufanie...

I SA/Lu 275/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-17

fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/, który w sposób jednoznaczny stanowi, iż warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości jest przeznaczenie...
podatkowym, bowiem zgodnie z ww. przepisem podatnik mógł w terminie dwóch lat przeznaczyć uzyskany ze sprzedaży nieruchomości dochód na cele określone w tym przepisie...

SA/Rz 771/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-08-04

bonifikaty w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy należy do jej zarządu. Rada gminy jest natomiast organem współdziałającym, choć z uwagi na rodzaj owego...
niż jego wartość /art. 67 ust. 3/., Cena ta winną być określona w wykazie nieruchomości przekazanych do sprzedaży, który sporządza zarząd gminy. Wykaz należy wywiesić na okres 21 dni...

III SA 898/97 - Wyrok NSA z 1998-11-10

. z dnia 13 lutego 1997 r. określającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości - jako środka wniesionego z uchybieniem terminu...
Administracyjnego Wiesław M. wniósł o uchylenie decyzji Urzędu Skarbowego w L. z dnia 13 lutego 1997 r. jako bezzasadnej, ponieważ sprzedaż nieruchomości nie przyniosła mu żadnej...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

'G. - Ceramika Budowlana' z siedzibą we W. o wydanie zezwolenia na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ch., gmina Ś.Ś. i w Ś.Ś....
nieruchomości dołączono akt notarialny przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 12 czerwca 1997 r. nr rep. A 2420/1997, mocą której właściciel Leszek G. zobowiązał...

I SA/Lu 826/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-09-25

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, bowiem nie nastąpiła sprzedaż nieruchomości, co mogło nastąpić tylko w formie aktu notarialnego...
negocjacji w związku z zamiarem zawarcia przez strony umowy sprzedaży nieruchomości, która nastąpiła 26.3.1997 r. /bezsporne/., Kwotę VAT wykazana w ww. fakturach...

III SA 5099/98 - Wyrok NSA z 1998-07-17

nieruchomości, przeprowadzonej w okresie od 8 do 11 października 1996 r. przez rzeczoznawcę budowlanego P.Ł. Zdaniem organu odwoławczego, należy uznać, że sprzedaży budynku...
, wymienionych w art. 10 ust. I cytowanej ustawy, znajduje się przychód ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Prawo podatkowe, a szczególnie...

I SA/Gd 1364/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-05-13

ze sprzedaży lokalu kwotę zainwestuje w kupno nieruchomości /mieszkania/. W toku postępowania podatkowego w przedmiotowej sprawie ustalono, iż uzyskane środki finansowe...
fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej...

I SA/Lu 327/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-08

, zażalenia na oszacowanie nieruchomości dokonane przez poborcę skarbowego /art. 99 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym/. Skarżący takiego zażalenia nie złożył., Sprzedaż...
formy sprzedaży nieruchomości z tzw. wolnej ręki był uzasadniony z punktu widzenia zasady gospodarnego prowadzenia egzekucji, pozwalając także na uzyskanie korzystnej...
1   Następne >   +2   +5   7