Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 210/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-16

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ i skłaniać musi do zajęcia stanowiska, że sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu...
małżonkowie K. sprzedali w dniu 23 stycznia 1997 r. zabudowaną nieruchomość położona we wsi S., gmina S. uzyskując przychód ze sprzedaży w kwocie 10.000 zł. W dniu...

SA/Sz 634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości, o ile nie następuje w ramach prowadzonej działalności /obrót nieruchomościami/ stanowi odrębne źródło...
procent uzyskanego przychodu. Organy podatkowe nie podzieliły stanowiska podatników, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej...

SA/Sz 1728/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-08

1. Faktury, które dokumentują sprzedaż nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, nie są podstawą do obniżenia podatku należnego., 2. Wymogi formalne stawiane...
w drodze czynności prawnej sprzedaży zabudowanej nieruchomości., Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna...

OPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Uchwała rady gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie przetargu może być zaskarżona do sądu administracyjnego na podstawie...
. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./, Rada przeznaczyła do sprzedaży, w drodze przetargu...

I SA/Lu 781/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-12

. przez odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu nieruchomości z dnia 30 grudnia 1996 r., podczas gdy umowa kupna sprzedaży udokumentowana aktem notarialnym...
-sprzedaży nieruchomości zawarły w dniu 18 grudnia 1996 r. pisemną i ustną umowę przedwstępną /w wyniku przetargu na nabycie nieruchomości/, nieruchomość została Spółce...

I SA/Po 1458/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-12-01

w fakturach nieruchomości są wspólnością dorobkową Marianny i Edwarda małżonków B., W świetle prawa nie nastąpiła zatem sprzedaż nieruchomości do spółki cywilnej...
na rachunek bankowy czym naruszyła obowiązki określone w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług dokonana bowiem czynność sprzedaży nieruchomości na faktury VAT...

OPK 15/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

nieruchomościami jest jednym z wielu przepisów zawartych w tej ustawie, który reguluje umowę sprzedaży nieruchomości. Jest on umieszczony w rozdziale 8 działu II tej ustawy...
o gospodarce nieruchomości reguluje sprzedaż nieruchomości., Sprzedaż nieruchomości jest stosunkiem cywilnoprawnym, gdyż jest uregulowana w Kodeksie cywilnym /art. 1 Kc...

I SA/Ka 1175/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-28

zostanie wystawiona przed datą sporządzenia aktu notarialnego, to nie dokumentuje ona nabycia nieruchomości z uwagi na nieważność umowy sprzedaży tej nieruchomości...
odliczenia. Jednocześnie podkreślono, że należny podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości został wpłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami...

III SA 951/99 - Wyrok NSA z 2000-05-05

, a więc stroną w postępowaniu, był Urząd Gminy w S. dokonujący sprzedaży nieruchomości, tj. czynności określonej w art. 2 ustawy o VAT. Izba Skarbowa rozważała sprawę...
pobranego przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem letniskowym. Obowiązek podatkowy ciążył na sprzedawcy tj. Urzędzie Gminy w S., który jest stroną w postępowaniu...

SA/Sz 1301/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-06

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w dniu 18 kwietnia 1996 r. położonej przy ul. P. w Sz. nieruchomości na kwotę 9.839,60 zł oraz zaległość podatkową w tymże podatku...
, według którego wolne są, od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'a' tej ustawy w części wydatkowanej...
1   Następne >   +2   +5   10