Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1198/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

(7 700 zł). Ponadto Organ I instancji ocenił, że faktura VAT wystawiona przez adwokata P. G. dotycząca obsługi prawnej transakcji sprzedaży nieruchomości...
w W. przy A. wystawiona została w związku z czynnością nieopodatkowaną - sprzedaż tej nieruchomości zwolniona była z podatku od towarów i usług. W związku z tym, w ocenie Naczelnika...

I SA/Gl 278/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-28

dokonanej w dniu [...] sprzedaży udziałów we współwłasności oraz własności opisanych w decyzji nieruchomości., Z motywów uzasadnienia decyzji organu odwoławczego...
[...], sprzedaży nieruchomości nabytych, we współwłasności majątkowej małżeńskiej, w dniu [...] za kwotę [...]zł, a która to sprzedaż w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy...

I SA/Gl 279/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-28

dokonanej w dniu [...] sprzedaży udziałów we współwłasności oraz własności opisanych w decyzji nieruchomości., Z motywów uzasadnienia decyzji organu odwoławczego wynikało...
[...], sprzedaży nieruchomości nabytych, we współwłasności majątkowej małżeńskiej, w dniu [...] za kwotę [...]zł, a która to sprzedaż w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy...

I SA/Lu 16/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-12

fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia...
. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11 928 zł od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2004 r. z odsetkami w wysokości połowy...

II FSK 1732/07 - Wyrok NSA z 2009-02-20

. oraz w latach następnych H. i A. O. dokonywali zakupu i sprzedaży nieruchomości przy czym w roku 2000 dokonali łącznie 34 takich transakcji (w tym 24 transakcje zakupu i 6...
transakcji sprzedaży). Trzech transakcji zakupu nieruchomości (po dacie wyłączenia wspólności) dokonał A. O. do majątku odrębnego. Stwierdzono, że kontrahentami H...

II SA/Wr 421/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XIV/86/04 w przedmiocie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu...
nieruchomości I .stwierdza nieważność § 2 ust.2 i ust.3 we fragmencie ' Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu następuje, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki...

II OSK 1415/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości były przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi (art. 2 ust. 2...
nieruchomościami Skarbu Państwa, gdyż w dacie wydawania kwestionowanej decyzji nie obowiązywały już przepisy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

III SA/Wa 760/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-26

ze sprzedaży nieruchomości w części w jakiej został przeznaczony na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego Nr [...] udzielonego na podstawie umowy z dnia [...] grudnia 2000 r...
). Pozostała część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia, gdyż wydatkowana została na spłatę kolejnego kredytu hipotecznego zawartego...

II OSK 1413/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

, w części dotyczącej odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości stały się przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego...
o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze., Wojewódzki...

I SA/Po 756/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-08

na zakupie i sprzedaży nieruchomości były dokonywane w celach zarobkowych i były wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż nieruchomości w [...] r...
źródeł przychodów z działalności gospodarczej jako podstawy opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Strona podniosła, że organ I instancji błędnie uznał, że czynności zakupu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100