Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 399/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-11

zobowiązała spadkobierczynię - E. G. C. do wypłacenia M. D. (wnuczce) 20% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,1652 ha, położonej w T. przy ul...
, ani nie prowadziła w przeszłości działalności gospodarczej., W dniu [...] września 2018 r. przed notariuszem w T. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład spadku...

I SA/Gd 1559/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-17

postępowania sposobu rozliczenia przez Spółkę transakcji sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr [...] położonej w S przy ul. S, stanowiącej działki...
umowa była jedynie umową o charakterze zobowiązującym, tj. umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości, a dostawa nieruchomości nastąpiła faktycznie w dniu 14 czerwca...

I SA/Kr 1100/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

oraz sprzedanych przez niego nieruchomości stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą dokonał on kilkunastu transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości lub udziałów w posiadanych...
na zakupie i sprzedaży nieruchomości, w całości wypełniają definicję działalności gospodarczej. Z ustaleń poczynionych przez organ kontroli skarbowej wynikać ma ponadto...

III SA/Wa 585/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

prowadzi działalność gospodarczą w branży nieruchomościowej polegającą m.in. na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Spółka posiada dwie zabudowane działki...
i wniesieniu do niej Nieruchomości. Wydzielenie majątku nieprodukcyjnego do Spółki miało ułatwić jego sprzedaż i odciążyć X. S.A. od ponoszenia kosztów utrzymania...

I SA/Bd 947/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

2015 r., Organ pierwszej instancji po przeprowadzeniu kontroli podatkowej uznał, że u skarżącego powstał obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości...
2016r. dokonał wraz z żoną sprzedaży 11 nieruchomości, w tym:, - 9 niezabudowanych nieruchomości/działek: nr [...] (położona w W. ), nr [...] (położona...

I SA/Sz 372/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-03

[...] r. G. K. dokonała sprzedaży ww. nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego - [...] Spółdzielni [...]', zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5...
wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3 powołanej ustawy. Wówczas sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej - art. 37 ust. 2 pkt 5 u.g.n., Biorąc...

I SA/Wr 145/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości oraz opodatkowania podatkiem VAT tej dostawy., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe., Powiat O. (realizuje...
dokonać sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni Zakładu Opieki Zdrowotnej w O. (dalej: ZOZ). ZOZ w O. jest utworzoną przez Powiat jednostką...

III SA/Wa 916/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

do przyjęcia, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym Rep. [...] nr [...] z [...] października 2013 r. został wydatkowany na nabycie gruntu przeznaczonego...
pod budowę budynku mieszkalnego. NUS uznał, że przychód uzyskany przez Skarżącego ze sprzedaży nieruchomości rolnej nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem...

III SA/Wa 917/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym Rep. A nr [...] z 29 października 2013 r. został wydatkowany na nabycie gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego. NUS...
uznał, że przychód uzyskany przez Skarżącą ze sprzedaży nieruchomości rolnej nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art...

III SA/Wa 362/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

interpretacji indywidualnej prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości., We wniosku...
Wnioskodawczyni planuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub prawnych, Nieruchomości Gruntowych. Na dokonanie stosownych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100