Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Rz 951/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-29

dla skierowanego bezrobotnego następuje w drodze zawarcia umowy, a więc w drodze czynności cywilnoprawnej. Oznacza to, że wszelkie roszczenia z niej wynikające...
jedynie w drodze stosownego powództwa skierowanego do sądu powszechnego. Zaskarżona czynność wynika bowiem z realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej. Stroną czynności jest Powiat...

IV SA/Gl 1181/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach...
wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli...

IV SA/Wr 778/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-17

nienazwanych zawieranych na terenie RP zastosowanie będą miały, co do zasady, ogólne normy prawa cywilnego dotyczące czynności prawnych i umów oraz, co ważne, odpowiednio...
zastępczej zawodowej zarzucać, że realizuje on przez to jakąś formę pracy zarobkowej, gdyż poza tym, że w pracy zarobkowej chodzi o to aby czynności były zorganizowane...

II SA/Ol 641/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-14

przez skarżącą czynności w ramach umowy w wyszczególnionych okresach., W dniu 9 kwietnia 2015r. do MUP wpłynęło pismo ROD '[...]', w którym poinformowano, że w latach 2005...
o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych i wyjaśniających w ogrodach działkowych: '[...]'. Podano m.in. że skarżąca w ROD: '[...]'w czerwcu 2014 r. złożyła...

I OSK 2594/16 - Wyrok NSA z 2017-08-30

nie była zatrudniona. Do udzielonej odpowiedzi załączono dokumenty potwierdzające wykonywanie przez skarżącą czynności w ramach umów w wyszczególnionych okresach. W dniu...
oraz jakie z tego tytułu otrzymywała wynagrodzenie., Państwowa Inspekcja Pracy w O., pismem z dnia [...] kwietnia 2015r. poinformowała MUP o wynikach przeprowadzonych czynności...

III SA/Kr 1027/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-20

oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu; 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej...
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego...

IV SA/Gl 56/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-22

przedsiębiorcy i dający uprawnienie do podejmowania czynności jako agent, dopiero w dalszej kolejności następuje zawarcie umowy (umów) zlecenia i wykonywanie czynności zawodowych...
na świadczeniu usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc jest to inna praca zarobkowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o promocji, związku z czym przysługuje...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

o podatku rolnym, podatku leśnym i innych podatkach oraz ordynacji podatkowej i dlatego nie był on podmiotem umowy cywilnoprawnej, pomimo że faktycznie taka umowa została...
ten wynikał z uchwał Rady Miejskiej w Ł. i na okoliczność wykonywania tch czynności przez inkasenta sporządzono umowę zlecenia. Czynności inkasa winny być dokonywane...

I OSK 1574/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Niepełnosprawnych załatwiane są w drodze czynności cywilnoprawnych, a więc czynności niemieszczących się w powyższym katalogu spraw rozpoznawanych przez sądy...
wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie lub też wydaniem innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień...

II SA/Sz 507/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-29

czynności cywilnoprawnej, a zatem wszelkie roszczenia z niej wynikające nie mogą być dochodzone w trybie administracyjnym. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporów...
administracyjnych wskazuje jednak, że czynność cywilnoprawna Starosty K. jest czynnością zawartą z podmiotem nie będącym osobą bezrobotną w dniu zawierania tej umowy (czynność...
1   Następne >   +2   +5   10