Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VI SA/Wa 1899/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

bankowego potwierdzającą powyższe)., Ponadto skarżący załączył dwie decyzje naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż ze względu na zaległość w podatku od czynności...
cywilnoprawnych w wysokości ok. 83.000 zł skarżący zobligowany jest do spłaty ww. zaległości w ratach miesięcznych po ok. 300 zł. Przesłał także faktury VAT potwierdzające...

VI SA/Wa 410/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

załączył dwie decyzje naczelnika urzędu skarbowe potwierdzające, iż ze względu na zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości ok. 83.000 zł skarżący...

VI SA/Wa 1079/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego [...] dotyczących rozłożenia na raty zaległości skarżącego w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z należnymi odsetkami...
wynosi ok. 1621 zł netto miesięcznie, jednakże zobligowany jest do spłaty zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w łącznej...

III SA 6407/97 - Wyrok NSA z 2000-12-05

o opłacie skarbowej. Obowiązek jej uiszczenia powstaje w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej /zawarcia umowy/ - art. 5 pkt 4 ustawy, zaś podstawą jej obliczenia...
- wprowadzić należy wniosek o priorytecie regulacji wynikających z ustawy o opłacie skarbowej., Ustawa ta opodatkowuje czynności cywilnoprawne, głównie umowy definiowane...

II SA/Ke 342/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-26

z urzędu, opłatę powyższą sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Bd 408/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-07

podatkowego. Trzeba mieć na uwadze, że cywilnoprawna zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych opiera się na podziale osób na prawne i fizyczne, podczas...
oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności określonych w 'ustawie akcyzowej', zatem do kręgu podmiotów wymienionych przez ustawodawcę...

II SA/Kr 1044/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

z jego zakupem, tj. opłaty notarialnej, opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności nabywcy lokalu, podatku od czynności cywilnoprawnych (...)'., ← Kopię...

II OSK 799/12 - Wyrok NSA z 2013-08-23

. Zarząd obejmuje więc poszczególne zachowania, czynności podejmowane przez upoważnione do tego podmioty, które odnoszą się do majątku lub jego składników należących...
to sam uprawniony, a więc przyjmuje się, że zarząd obejmuje zarówno wydawanie dyspozycji faktycznych, jak i zawieranie odpowiednich czynności prawnych w imieniu osoby...

II OSK 1628/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-01

Statutu). Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Miasta. Podstawą gospodarki finansowej [...] jest roczny plan finansowy...
mieszkaniowymi (art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 4 u.s.g.)., Co do zasady, czynności obejmujące gospodarowanie wymienia, aczkolwiek niewyczerpująco, art. 25...

IV SA/Po 513/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

, co do charakteru wykonanych czynności, znaczenia wykonanej budowy dla skarżących i dla poprawy standardów ich życia codziennego., Czynnościami zwykłego zarządu są bieżące...
sprawy związane ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, są to czynności związane z normalną...
1   Następne >   +2   +5   +10   17