Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2535/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

.), 'Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier' (8 godz.) na Podyplomowym Studium [...], edycja [....] nr [...], za które przysługiwało wynagrodzenie: 3800 zł za 20...
z [...] grudnia 2010 r.), której przedmiotem było przeprowadzenie wykładów: 'Podatek dochodowy od osób fizycznych' (12 godz.), 'Podatek od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 2438/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

oraz metody przeprowadzenia prac pozbawiają przedmiotową umowę cech umowy o dzieło, czyniąc ją umową cywilnoprawną o świadczenie usług., Wykonanie określonej czynności (szeregu...
'dzieło' nie poddaje się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych lub prawnych, jak również nie ma zdolności do bycia przedmiotem samodzielnego obrotu. Czynności...

VI SA/Wa 2122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

przeprowadzenia prac pozbawiają przedmiotową umowę cech umowy o dzieło, czyniąc ją umową cywilnoprawną o świadczenie usług., Wykonanie określonej czynności (szeregu...
'dzieło' nie poddaje się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych lub prawnych, jak również nie ma zdolności do bycia przedmiotem samodzielnego obrotu. Czynności...

VI SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

dopełnienia ustawowych obowiązków ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych (zawarcia umowy) obowiązków publicznoprawnych...
'k.c.', dotyczące zlecenia, na rzecz płatnika składek w spornym okresie. Organ pierwszej instancji podkreślił, że przedmiotem spornej umowy były czynności rozłożone czasie...

VI SA/Wa 1721/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

wszelkie czynności dokonane w niniejszym postępowaniu, w tym wniesienie odwołania., Ponownie rozpoznając sprawę Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przypomniał, że pismem...
, z dokumentacji przesłanej przez ZUS w L. wynika, że pod ogólnym stwierdzeniem przedmiotu umów, strony uzgodniły szereg czynności do wykonania, między innymi przywrócenie...

VI SA/Wa 2239/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

czynności miały na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu. Ubezpieczona zobowiązana była do sporządzenia sprawozdania finansowego do Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby...
Centrum Pediatrii w S. Zainteresowana nie została wynagrodzona za same czynności, które podjęła, a za efekt swojej pracy - dzieło, które miała do wykonania. Umowa łącząca...

VI SA/Wa 1277/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

w postaci postrzegalnej. pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Z kolei wykonywanie określonej czynności...
, czy też szeregu powtarzających się czynności bez względu na to. jaki rezultat czynność ta przyniesie jest z kolei właściwe dla umów co, do których mają zastosowanie...

VI SA/Wa 1858/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

wykonywanie określonej czynności, czy też szeregu powtarzających się czynności bez względu na to. jaki rezultat czynność ta przyniesie jest z kolei właściwe dla umów...
zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, przy czym do umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio...

VI SA/Wa 2387/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

, a nie rezultat usługi. Ponadto, realizacja umowy nastąpiła na rzecz podmiotu, który stale i w zakresie swojej działalności zajmuje się czynnościami danego rodzaju (kształceniem...
Statutu Uczelni, będącego załącznikiem do pisma pełnomocnika płatnika składek z dnia 10 grudnia 2013 r.). Czynności realizowanych przez Z.W. w ramach przedmiotowego...

VI SA/Wa 1686/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

. 750 Kc. oraz art. 65 § 2 Kc., poprzez bezpodstawne zakwalifikowanie czynności wykonawcy dzieła na rzecz zamawiającego, jako czynności, do których mają zastosowanie...
przepisy dotyczące zlecenia; art. 627 i nast. Kc., poprzez przyjęcie, że umówione przez strony dzieło nie może dotyczyć prostych czynności 'powtarzalnych', że brak w konkretnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   16