Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 497/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-09

i osiemdziesiąt groszy) - w tym 52,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) podatku od czynności cywilnoprawnych - tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy...

II SA/Bk 719/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-05

mu po części w drodze dziedziczenia i czynności cywilnoprawnej ze spadkobiercami właścicieli mniejszych udziałów., W dniu 10.04.2003 r. J. S. został zameldowany w lokalu...
ze czynności adwokata w kwocie 240 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług, wyliczony według 22% stawki, w kwocie 52,80 zł, a także opłatę skarbową od pełnomocnictwa...

II SA/Bd 782/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-11

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
z 2017r. poz. 657), utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] marca 2017r. [...] (Rej [...]) o anulowaniu czynności materialno-technicznej zameldowania D...

II SA/Go 303/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-31

[...] r. nr [...]. w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ administracji. Przy czym organ wyjaśnił, iż przepis ten ma zastosowanie także w sytuacji, gdy czynności materialno...

III AZP 28/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-02-11

. ustawy przyznał organowi administracyjnemu rolę aktywną, w której nie chodzi już tylko o samą weryfikację danych, ale o zgodę na dokonanie czynności rejestracyjnej., Wkrótce...
jest obowiązany wskazać, czy osobie dążącej do zameldowania na pobyt stały przysługuje uprawnienie do lokalu. Należy więc podkreślić, że właściciel dokonuje jedynie czynności...

III SA/Łd 316/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-07-04

[...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania oddala skargę III SA/Łd 316/07, Uzasadnienie, Decyzją z dnia...
, Prezydent Miasta S. po rozpatrzeniu wniosku M. W. orzekł o anulowaniu czynności materialno - technicznej zameldowania S. Ś. na pobyt stały w S. przy ul. A., W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 1013/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-12

[...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania 1) oddala skargę; 2) przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
z 2001 r. nr 87, poz. 960 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] maja 2004r. orzekającą o uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania M.S....

II SA/Po 264/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-27

(...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia czynności materialno -technicznej zameldowania; I. oddala skargę, II. przyznaje...
), orzekł o odmowie uchylenia czynności materialno - technicznej zameldowania K. K. w lokalu położonym przy ul. (...) w C., W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia wskazano...

II SA/Rz 404/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-13

decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego art. 104 k.p.a., dotyczących czynności meldunkowych w budynku nr [...] przy ul. S. w K. będącym we współwłasności...
czynności meldunkowych w budynku przy ul. S. [...] w K. oraz o zakazie meldowania osób w przedmiotowym lokalu z uwagi na brak przepisu materialnego do wydania rozstrzygnięcia...

II SA/Sz 141/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-10

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa-Wojewódzkiego Sądu...
, z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U., z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) orzekł o uchyleniu czynności materialno-technicznej...
1   Następne >   +2   +5   10