Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1151/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

podatku od czynności cywilnoprawnych (pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego L. z [...] marca 2017 r., nr [...], pismo GOPS w S. z [...] marca 2017 r., nr [...])., Kolegium...
. Natomiast jej wyjaśnienie, że kwotę tę pożyczyła od syna K. nie znajduje potwierdzenia przez złożenie deklaracji [...] w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wa 1156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

tę pożyczyła od syna K. nie została potwierdzona przez złożenie deklaracji PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego L...
PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Co istotne, że ubiegając się wówczas o przyznanie zasiłku celowego i okresowego (wniosek z [...] października 2016 r...

II SA/Op 71/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

na stronach programu komputerowego LEX jako komentarz do art. 2 ustawy o opłacie skarbowej, a także J. Z., 'Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa'. Wydanie 5...
, stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, należało powiększyć o stawkę 22% podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

I SA/Wa 280/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych / t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm./), uznając, że jest to niecelowe. Mając na uwadze...
bowiem odnieść nie do działań tego pełnomocnika polegających na sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku z 1 lipca 2013 r., ale czynności sprowadzających się do wyjaśnienia...

II SA/Sz 1227/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-22

na wyłączna własność lokal mieszkalny za kwotę [...] zł. Od skarżącej pobrano także kwotę [...] zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwotę [...] zł tytułem taksy...
, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach...

III SA/Kr 877/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-20

od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej oraz kwotę 615 zł tytułem taksy notarialnej. Nie jest także kwestionowana okoliczność, iż środki na zakup lokalu mieszkalnego...
o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

II SA/Gl 564/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-19

opłacie skarbowej (zob. Z. Ofiarski, Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej w: Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV...
w sprawie czynności, przywołał treść art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a następnie wskazał, że Skarżący sprawuje opiekę nad niepełnosprawną żoną...

IV SA/Wr 73/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-25

prawo do lokalu nr [...] kl. [...], położonego w L. przy ul. [...], za kwotę [...]zł. Zgodnie z treścią umowy kupująca poniosła koszty podatku od czynności...
do świadczeń z pomocy społecznej., 2. Naruszenie przepisów postępowania w postaci:, - naruszenia art. 7 k.p.a., poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych...

III SA/Gd 342/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-09

skarbowej, [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV, WKP 2018). Koszt ten nie stanowił zatem w świetle art. 200...
14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800). Sąd...

II SA/Sz 1134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-25

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności o przysługującym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego prawie do określenia, podwyższenia...
ze sprzedawanych udziałów wynoszących [...] części określili na kwotę [...] zł (§ 6 aktu notarialnego)., Z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   16