Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Bk 103/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-05

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych...
, jak też z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków dochodowych, które zostały naliczone w roku 2018 mieszkańcom G...

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

. dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu podniósł, że organ odmówił mu udzielenia odpowiedzi przesyłając pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. znak...
roku przez ten urząd dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych W związku z tym skarżący wniósł o zobowiązanie organu do wydania pisemnej informacji określającej wysokość...

II SA/Po 1230/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. o udostępnienie w formie pisemnej informacji publicznej podstaw naliczania odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych...
naliczanenia odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 102.988 zł od należności podatkowej dla firmy A. sp. z o.o. poprzez przekazanie kopii dokumentu...

II SAB/Wa 19/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-07

wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz zwolnione od podatku, nie musi być podatnikiem podatku od towarów i usług z mocy art. 9 ust. 3 ustawy o VAT...
z przepisami ustawy o podatku VAT., Dotyczy bowiem cywilnoprawnych rozliczeń skarżącej za jej lokale użytkowe, do których ma ona prawo na gruncie prawa spółdzielczego...

II SAB/Łd 62/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-24

decyzji administracyjnej, postanowienia, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego albo też uchyla się od podjęcia innych aktów lub czynności z zakresu...
zainteresowanego podmiotu. Mianowicie organ, do którego wniesiono wniosek winien udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej (art. 10 u.d.i.p.) bądź...

II SAB/Bd 34/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-09-25

jednoznacznego potwierdzenia, że łącząca go ze spółką 'umowa powołanie' była formą zatrudnienia podlegającą kodeksowi pracy. Zażądał również doprowadzenia przez czynności...
. Skarżący wniósł do Głównego Inspektoratu Pracy w W. skargę na czynności inspektora pracy, która została przekazana ją zgodnie z właściwością Okręgowemu Inspektorowi...

IV SAB/Wr 228/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-09-16

swojego żądania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto wniosek radnego nie dotyczył sfery faktów , lecz odnosił się do żądania określonej czynności...
administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na enumeratywnie wyliczone w tym przepisie akty i czynności organów administracji publicznej, a także na bezczynność i przewlekłe...

I OSK 2497/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.). ...
bezczynności i zobowiązanie partii [...] do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Zdaniem skarżącego umowa cywilnoprawna zawierana przez partię...

II SAB/Gd 77/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-11

informacji publicznej powinien być załatwiony albo przez udzielenie żądanych informacji (w formie czynności materialno - technicznej) albo przez wydanie decyzji o odmowie...
w formie czynności materialno - technicznej albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. bądź decyzji o umorzeniu...

II SAB/Sz 74/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

treści tylko czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 734 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121) przez umowę zlecenia...
ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), kontrola sądowa zaskarżonych aktów administracyjnych, czynności...
1   Następne >   +2   6