Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 749/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

w niniejszej sprawie. I tak wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2013 r. III SA/Wa 1836/12 dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnej, wyrok NSA z 4 listopada 2016 r. II OSK...
z 2020 r., poz. 276 ze zm.; dalej powoływana jako ustawa) aktualizacja informacji zwartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:, 1) w drodze czynności materialno...

I OSK 811/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt III SA/Łd 763/13 oczywistą omyłkę w ten sposób, że w miejsce numeru czynności Prezydenta Miasta Ł...
[...] maja 2013 roku nr [...] w przedmiocie żądania uiszczenia opłat geodezyjnych i kartograficznych stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności i orzekł, że zaskarżona...

I OSK 707/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

nr: [...], kwota [...] zł) ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne...
Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we W. Nr [...] z dnia [...] maja 2005 r. w sprawie określenia wysokości kosztów, niektórych czynności...

III SA/Łd 763/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-18

, w szczególności, co do wysokości opłaty, terminu wykonania czynności i wyboru kontrahenta. Nie można przyjąć, iż usługa wykonana przez ośrodek miała charakter cywilnoprawny...
bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. orzeka, że zaskarżona czynność nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz...

II SA/Go 507/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

na czynności Starosty Powiatu z dnia [...] r. w przedmiocie nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonych czynności, II. orzeka, że zaskarżone czynności nie podlegają wykonaniu, III. zasądza od Starosty Powiatu na rzecz skarżącego T.S. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt...

IV SA/Wa 1592/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

administracji mogą zatrudnić inne podmioty. 5. Wykonywanie na podstawie umowy cywilnoprawnej czynności, które nawet wiążą się z zadaniem publicznym, nie przenosi samo...
. Starosta zawiadomił skarżących o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie naliczania opłat za czynności geodezyjne., 3. Decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r...

II SA/Go 403/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-03

Sędzia WSA Sławomir Pauter (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2013 r. sprawy ze skargi T.S. na czynności Starosty...
- rachunki nr [...],nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] i fakturę VAT [...] w przedmiocie żądania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne I. stwierdza...

II SA/Bd 1185/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-23

w wynagrodzeniu kosztów dojazdu i podatek VAT. Na czynności faktyczne wykonane przez geodetę, jak wskazał organ, złożyły się także zgłoszenie rozpoczęcia pracy i zdanie...
nim obydwie strony sporu. Na wysokość ustalonych kosztów, jak zauważył organ, składają się jedynie czynności geodety ustalone na podstawie faktury Nr [...] z dnia [...] maja...

II SA/Go 433/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

w przedmiocie ustalenia opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonych czynności, II. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego...
zawartych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Ośrodek udostępnił żądane informacje zgodnie z wnioskiem., Za czynności te Starosta wystawił fakturę VAT...

III SA/Łd 183/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-13

przedmiotowe opłaty; ich błędne uznanie, przez organy pobierające przedmiotowe opłaty za należności za wykonane na rzecz skarżącego czynności cywilnoprawne; jak również odmienne...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie za czynności związane z udostępnieniem materiałów...
1   Następne >   +2   +5   +10   12