Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 703/09 - Wyrok NSA z 2010-07-14

kasacyjną łączy skuteczność pełnomocnictwa z uiszczeniem opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej. Takie stanowisko nie zasługuje na aprobatę. Zgodnie z art. 4 ustawy...
widniejąca na pełnomocnictwie osoba była pełnomocnikiem w sprawie. Osoba ta nie podjęła żadnych czynności wskazujących na przyjęcie pełnomocnictwa. Sposób procedowania Urzędu...

VI SA/Wa 1409/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

rażącego naruszenia prawa. W postępowaniu tym Urząd zawsze dokonuje ponownej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i w razie konieczności podejmuje czynności w celu...
ustawy o podatku o spadków i darowizn. Jednocześnie w § 8 ust. 2 umowy określono dodatkowo, że darowizna na rzecz małżonka i zstępnych może być dokonana wyłącznie...

VI SA/Wa 1277/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-08

z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne badają akty lub czynności z zakresu...
udziału we wspólnym prawie współwłasności wynalazku na rzecz małżonka i zstępnych należących do pierwszej grupy dziedziczenia w rozumieniu przepisów ustawy, o podatku...

VI SA/Wa 2587/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

nieruchomością, czyli wykonywania czynności administracyjnych, kierowania tymi czynnościami (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego). Oznacza to, zdaniem UP...
czynności ze skutkiem bezpośrednio dla ich majątków., Nie jest zatem słuszne stanowisko Skarżącego, że wspólnota mieszkaniowa nie mogła nabyć prawa ochronnego...

II GSK 487/12 - Wyrok NSA z 2013-06-20

z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb...
darowizny na rzecz małżonka i zstępnych należących do pierwszej grupy dziedziczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, wyłącznie wraz...