Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Gl 462/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności). Natomiast w myśl art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy sąd wydaje...

I SA/Łd 730/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-06

skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności...

I SA/Bk 540/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-10-09

w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki niweczące skuteczność cofnięcia skargi. Dlatego...

I SA/Ke 83/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-12

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt...

I SA/Ke 84/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-12

aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie...

I SA/Wr 833/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-01-16

skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W ocenie Sądu...

III SA/Wa 1070/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Sprawa ze skargi A. W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 r. nr LVIII/1623/2013 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności postanawia sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r. sygn. akt III SA/WA 1070/16 w ten sposób, że zastąpić omyłkowo użyty numer zaskarżonej uchwały z 12 czerwca...

I SA/Kr 1125/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXI/185/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji oraz uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2015r. w zakresie daty zaskarżonej uchwały poprzez wpisanie '21 grudnia 2012 r.' zamiast '21 grudnia ...

I SA/Sz 1126/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-14

Skarga H. H. na uchwałę Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XX/201/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie opłaty targowej p o s t a n a w i a: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia z dnia 15 marca 2017r. sygn. akt I SA/Sz 1126/16 w zakresie sygnatury w ten sposób, że wpisać w nagłówku każdej strony uzasadnienia oznaczenie 'I SA/Sz 1126/16' zamiast 'I SA/Sz 1034/15'.

II FSK 1235/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-31

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Kr 1246/16 w sprawie ze skargi T. Z. na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r. nr XVI/144/2015 w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100