Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 913/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

od nieruchomości i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Stwierdził też, iż podlewanie roślin na działkach jest czynnością 'użytkowania działek...
podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość...

IV SA/Wa 914/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

od nieruchomości i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Stwierdził też, iż podlewanie roślin na działkach jest czynnością 'użytkowania działek...
podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość...

IV SA/Wa 915/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

jest czynnością 'użytkowania działek', a opłata za pobór wód podziemnych stanowi opłatę administracyjną lub 'podatek', ponieważ pobierana jest w trybie ustawy Ordynacja podatkowa...
cechy podatku., Sygn. akt IV SA/Wa 915/08, Bez wątpienia jest świadczeniem o publicznoprawnym charakterze. Nie wynika bowiem ze stosunku cywilnoprawnego i woli podmiotu...

IV SA/Wa 912/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

, skarbowych), z tym że z podatku od nieruchomości i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Stwierdził też, iż podlewanie roślin na działkach jest czynnością...
podatku., Sygn. akt IV SA/Wa 912/08, Bez wątpienia jest świadczeniem o publicznoprawnym charakterze. Nie wynika bowiem ze stosunku cywilnoprawnego i woli podmiotu...

IV SA/Wa 916/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

jest czynnością 'użytkowania działek', a opłata za pobór wód podziemnych stanowi opłatę administracyjną lub 'podatek', ponieważ pobierana jest w trybie ustawy Ordynacja podatkowa...
cechy podatku., Sygn. akt IV SA/Wa 916/08, Bez wątpienia jest świadczeniem o publicznoprawnym charakterze. Nie wynika bowiem ze stosunku cywilnoprawnego i woli podmiotu...

II SA/Wr 863/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-13

cywilnego w braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych...
. Jeżeli jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki...

II SA/Wr 378/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

wzajemnych roszczeń i odpowiedzialności stron danej umowy, może zawierać jedynie ustawa lub wynikać one mogą z treści czynności prawnej. Zasady odpowiedzialności...
od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu (§ 1). Jeżeli wysokość...

II OSK 673/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania obciążeń fiskalnych w drodze aktów administracyjnych czy też czynności prawa cywilnego. Takim przepisem...
cywilnoprawnych z Zarządem Gminy Siepraw do partycypacji w kosztach tej inwestycji w ramach czynu społecznego wynosi 1500 zł., Pismem z dnia 5 lipca 2010 r. Prokurator...

II OSK 674/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

ustawowego., W polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania obciążeń fiskalnych w drodze aktów administracyjnych czy też czynności...
finansowy osób fizycznych przystępujących w drodze umów cywilnoprawnych z Zarządem Gminy Siepraw do partycypacji w kosztach tej inwestycji w ramach czynu społecznego wynosi 1600...

II SA/Kr 1028/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-27

odpłatnie wymienione w treści uchwały czynności przyłączeniowe i odbiorowe przyłącza wodociągowego w Gminie Niepołomice. W unormowaniach tych sprecyzowano pojęcia...
: 'czynności przyłączeniowe' oraz 'czynności odbiorowe'. Nadto w obydwu przypadkach określono opłatę za dokonanie poszczególnych tych czynności oraz obowiązek pokrycia przez osobę...
1   Następne >   +2   6