Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-06

z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wchodzi więc tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dokonywana pod względem...
z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163...

II SA/Bk 644/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-09

Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
społecznym rolników i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 120, poz. 53) pozwala na uwłaszczenie tylko takimi działkami przekazanymi...

IV SA/Wa 799/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

nieodwracalne skutki prawne, albowiem zmieniła kilkakrotnie właściciela na podstawie czynności cywilnoprawnych,, b) art. 158 § 1 k.p.a. poprzez brak wydania decyzji...
gdy wywołała nieodwracalne skutki prawne, albowiem zmieniła kilkukrotnie właściciela na podstawie czynności cywilnoprawnych. W związku bowiem z zaistnieniem w sprawie...

II SA/Gl 760/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-23

podatek i szkody moralne, nie może być uwzględnione w niniejszym postępowaniu, lecz jako roszczenie cywilnoprawne może być dochodzone przed sądem powszechnym. Stąd...
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu - Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm...

I OSK 289/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

ewentualnie obrót nieruchomością i nie wykluczył dokonania takich czynności prawnych podnosząc, że pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego w dniu [...] lutego 1918r...
, a więc i z nabycia w drodze czynności prawnej, i z dziedziczenia czy darowizny, będzie stanowił ich majątek wspólny. W 1918r. intencją późniejszych małżonków było zatem wspólne...

IV SA/Wa 1151/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

na własność przez S. i W. S., W postępowaniu administracyjnym ustalono, że na mocy protokołu z czynności wyznaczenia na gruncie działki do dożywotniego użytkowania...
jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana...

IV SA/Wa 1032/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

na następujące okoliczności i fakty:, -oświadczenie K. K. złożone do protokołu czynności z [...] listopada 1976 r, z którego wynikało, że jego dzieci wyprowadziły...
. Kompetencje sądu administracyjnego nakładają na niego obowiązek oceny przebiegu postępowania administracyjnego i to zarówno czynności podejmowanych w toku tego postępowania...

II SA/Ke 516/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-30

. i działającego w jej imieniu M. M. czynności zmierzające do odzyskania nieruchomości / a to w związku z zamiarem jej sprzedaży, co wynika ze złożonych do akt sprawy...
, która wskazywała, że J. M. zachowała samoistne, jak właściciel, władztwo nad rzeczą, że w 1949r. zawarła ona z Gminą jedynie cywilnoprawną umowę dzierżawy o korzystanie...

IV SA/Wa 1891/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

cywilnoprawnej odpłatnie na rzecz osoby trzeciej działającej w dobrej wierze. Odwrócenie skutków takiej czynności może nastąpić na podstawie orzeczenia sądowego, a nie w drodze...
, to właśnie wtedy skutek prawny decyzji będzie nieodwracalny. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy rozporządzanie nieruchomością następuje na podstawie czynności...

II SA/Po 241/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-24

, to skutek prawny podjętej decyzji będzie nieodwracalny (skutek prawny wywołały czynności cywilnoprawne). Z sytuacją taką zdaniem Kolegium mamy do czynienia w rozpatrywanej...
sposób i jakie władcze czynności wykonywali H. i J. K. po wojnie w stosunku do zniszczonego gospodarstwa, a następnie ich spadkobiercy, a zatem w jaki sposób miało dojść...
1   Następne >   +2   4