Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 706/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

podatkowego, w tym przypadku w zakresie doręczenia decyzji, nie można przenosić (dekoncentrować) w drodze czynności cywilnoprawnej na inne organy czy podmioty. Tym samym...
., Ze względu na charakter wykonywanych przez skarżącą czynności polegających na doręczaniu decyzji podatkowych i nakazów płatniczych, na sporne zagadnienie należy spojrzeć...

III SA/Wr 705/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

doręczenia decyzji, nie można przenosić (dekoncentrować) w drodze czynności cywilnoprawnej na inne organy czy podmioty. Tym samym, w ocenie Sądu, zawarcie takiej umowy...
powierzenia obowiązku doręczania decyzji ustalających podatek rolny oraz podatek od nieruchomości. Kwesta ta dotyczy zagadnienia o charakterze stricte cywilnoprawnym...

III SA/Wr 704/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

. Władztwa podatkowego, w tym przypadku w zakresie doręczenia decyzji, nie można przenosić (dekoncentrować) w drodze czynności cywilnoprawnej na inne organy czy podmioty...
przez radnego., Ze względu na charakter wykonywanych przez skarżącego czynności polegających na doręczaniu decyzji podatkowych i nakazów płatniczych, na sporne zagadnienie...

I SA 1681/92 - Wyrok NSA z 1993-10-08

czynnościami cywilnoprawnymi. Nie są to - zdaniem Wojewody - czynności urzędowe w rozumieniu cytowanego art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym czynności...
administracyjnego w konkretnych sprawach, czy też należy do czynności cywilnoprawnych, jeżeli stanowi zadanie gminy o charakterze publicznym i nie jest objęta przepisami...

FPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

takich należności była opłata skarbowa w kształcie obowiązującym przed wejściem w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe 'należności budżetu Państwa...
dokument z czynności kontrolnych, i nie rozstrzyga w sposób władczy i wiążący dla kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z art...

II OSK 544/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

przez sołtysa jako - umocowane ustawowo - wykonywanie zadań publicznych przez funkcjonariusza publicznego. Podstaw prawnych dla tych czynności procesowych nie stanowią przepisy...
na doręczaniu przesyłek. Podstawę prawną dla tej czynności i źródło stosownego upoważnienia stanowi wprost regulacja zawarta w art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej. Bez względu...

II OSK 543/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

przez sołtysa jako - umocowane ustawowo - wykonywanie zadań publicznych przez funkcjonariusza publicznego. Podstaw prawnych dla tych czynności procesowych nie stanowią...
, polegający na doręczaniu przesyłek. Podstawę prawną dla tej czynności i źródło stosownego upoważnienia stanowi wprost regulacja zawarta w art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej...

II OSK 542/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

płatniczych przez sołtysa jako - umocowane ustawowo - wykonywanie zadań publicznych przez funkcjonariusza publicznego. Podstaw prawnych dla tych czynności procesowych...
pracy, polegający na doręczaniu przesyłek. Podstawę prawną dla tej czynności i źródło stosownego upoważnienia stanowi wprost regulacja zawarta w art. 144 § 4 Ordynacji...

SA/Gd 2221/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-03-05

o opłacie skarbowej/. Ponadto opłatę skarbową pobiera się tylko od czynności cywilnoprawnych i od dokumentów. , Sąd zatem uwzględnił skargę i stwierdził nieważność...
Nie można uznać opłat za rejestrację w placówkach służby zdrowia za opłaty administracyjne za czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe radzie gminy...

II SA/Wa 819/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-23

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 13 pkt 5 wyodrębnia przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane...
społecznego, obywatelskiego, a na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonywanie czynności przez członka komisji...
1   Następne >   +2   +5   7