Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Po 765/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-05

sprzedaży z [...] maja 2003r., kopia pokwitowania wpłaty tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych i kopia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych...

II SA/Gl 995/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

kupna- sprzedaży z dnia 19 maja 2007 r., Kartę pojazdu, jego dowód rejestracyjny oraz dowód uiszczenia wymaganego podatku od czynności cywilnoprawnych., Na podstawie...

II SA/Po 2987/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-22

cywilnoprawnych. Opłata skarbowa- komentarz' CH BECK 2002 s.185; Z. Ofiarski 'Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych- komentarz' DW ABC 2001 s. 36...
z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 98/97/602 ze zm.; J. Borkowski w: 'Kpa- komentarz' CH BECK 2004 s. 853-855- nb. 1-2; J. Zdanowicz 'Podatek od czynności...

III SA/Kr 1794/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 201 Or. Nr 101 póz. 649 z późn. zm.)', punktu 3.5.1a tiret drugi Załącznika Nr 2...

SA/Bd 3497/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

., dokument potwierdzający przeprowadzenie badań technicznych oraz dowód uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej., Decyzję oparto na ustaleniach takich, że 31 grudnia...

III SA/Kr 361/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

zaświadczenia od płatnika w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 101 poz. 649 z późn...

VI SA/Wa 657/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-04

w dniu 11 stycznia 2010 r. aktu notarialnego kwota 75 000 zł., nawet po uiszczeniu stosownych opłat (tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowej oraz taksy...

II SA/Go 556/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-25

jest czynnością materialno-techniczną, a nie decyzją administracyjną. Organ wykonujący przepisy rozporządzenia dokonuje czynności polegającej na pobraniu opłaty...
) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 5) akty prawa...

II SA/Go 370/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

mogą stanowić źródło stosunków cywilnoprawnych; wraz z orzeczeniami sądowymi o charakterze konstytutywnym oraz oświadczeniami woli tworzą one kategorię czynności. Na tle...
rejestracji pojazdu jest czynnością materialno-techniczną, a nie decyzją administracyjną. Organ wykonujący przepisy rozporządzenia dokonuje czynności polegającej na pobraniu...

II SA/Go 354/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

tworzą one kategorię czynności. Na tle tych poglądów za błędne należy uznać stanowisko, które niejako z góry wyklucza możliwość powstania stosunku cywilnoprawnego między...
rozporządzenia dokonuje czynności polegającej na pobraniu opłaty, która wynika wprost z przepisów prawa. Ponadto w ocenie organu Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o zwrocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   84