Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Po 765/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-05

sprzedaży z [...] maja 2003r., kopia pokwitowania wpłaty tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych i kopia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych...

II SA/Sz 1101/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-01

) nieprzeprowadzeniu dowodu z przesłuchania osób biorących udział w wypadku z [...] lutego 2013 r.,, 4) nieustaleniu, czy nabywczyni samochodu opłaciła podatek od czynności...
. i przesłuchać go na okoliczności związane z nabyciem pojazdu przez B. K.., Wskazanym byłoby również ustalenie, czy nabywczyni pojazdu uiściła należny podatek od czynności...

II SA/Gl 995/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

kupna- sprzedaży z dnia 19 maja 2007 r., Kartę pojazdu, jego dowód rejestracyjny oraz dowód uiszczenia wymaganego podatku od czynności cywilnoprawnych., Na podstawie...

II SA/Sz 932/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-09

) nie prowadził u strony kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych w podatku dochodowym, w podatku od towarów i usług oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych,, 2...
, gdy nieprawidłowości ujawniono w wyniku czynności kontrolnych ex-post, o których mowa w ust. 1 tej ustawy. Należy to wyraźnie podkreślić, że wskazany przepis nie dotyczy sytuacji...

III SA/Gd 304/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-10

) lub ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 815). Takiego wiarygodnego waloru nie posiadają umowy użyczenia...
abonamentu postojowego 'Mieszkańca' jest spełnienie warunków przewidzianych dla tego typu abonamentu (m.in. meldunek i zamieszkanie w strefie, płacenie podatku dochodowego w Gdyni...

II SA/Po 2987/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-22

cywilnoprawnych. Opłata skarbowa- komentarz' CH BECK 2002 s.185; Z. Ofiarski 'Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych- komentarz' DW ABC 2001 s. 36...
z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 98/97/602 ze zm.; J. Borkowski w: 'Kpa- komentarz' CH BECK 2004 s. 853-855- nb. 1-2; J. Zdanowicz 'Podatek od czynności...

III SA/Kr 1794/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 201 Or. Nr 101 póz. 649 z późn. zm.)', punktu 3.5.1a tiret drugi Załącznika Nr 2...

SA/Bd 3497/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

., dokument potwierdzający przeprowadzenie badań technicznych oraz dowód uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej., Decyzję oparto na ustaleniach takich, że 31 grudnia...

III SA/Kr 361/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

zaświadczenia od płatnika w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 101 poz. 649 z późn...

VI SA/Wa 657/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-04

w dniu 11 stycznia 2010 r. aktu notarialnego kwota 75 000 zł., nawet po uiszczeniu stosownych opłat (tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowej oraz taksy...
1   Następne >   +2   +5   +10   94