Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1215/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

., Zakwestionowano zapis, że koszty aktu ponoszą stawający. Wskazano, że art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w opisanym przypadku o obowiązku...
uznania za błędny zapisu aktu, z którego wynika, że koszty aktu ponoszą stawający, zamiast wskazania, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 1137/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

o notariacie dotyczących obowiązków notariusza i przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, a także uchybienia...
, obowiązujący na datę sporządzenia czynności., Ponadto nieprawidłowo został obliczony podatek od czynności cywilnoprawnych od umówionej ceny zamiast od wartości rynkowej, a zatem...

II GSK 749/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

o możliwości wydawania wypisów stawającym., Zakwestionowano zapis, że koszty aktu ponoszą stawający. Wskazano, że art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano, że przepis ten określa konkretny podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

od czynności cywilnoprawnych, to wykluczyła tym samym, iż strony są podatnikiem podatku od towarów i usług;, 6. opinie oceniających (chodzi o oceny cząstkowe...
jest niezasadny, gdyż z projektu jasno wynika iż koszty z tytułu opłaty sądowej i podatku od czynności cywilnoprawnych zostały uregulowane gotówką;, nie ulega wątpliwości, że praca...

VI SA/Wa 842/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-05

, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, prawa o notariacie (art. 80 § 2 i § 3 - brak pouczeń dla stron i brak...
uzasadniającego zastosowanie zwolnienia od podatku o treści odpowiadającej przepisowi art.9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem organu notariusz...

VI SA/Wa 1958/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

jest przeprowadzenie dowodu z postanowienia z [...] maja 2015 r. umarzającego postępowanie w przedmiocie nieodprowadzenia w ustawowym terminie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych...
należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - nie ujawniła ich, przez co okazała brak lojalności w stosunku do swojego patrona oraz Państwa...

VI SA/Wa 706/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

podatku od czynności cywilnoprawnych powołania się na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1228 ze zm...
.) o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobranie opłaty sądowej od wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej w nieprawidłowej wysokości, brak wskazania podstawy prawnej...

VI SA/Wa 1136/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

wynagrodzenia notariusza, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowej, co stanowi naruszenie art. 89 § 2 p.n., 7. Niezgodnie z kazusem egzaminacyjnym skarżący...
od czynności cywilnoprawnych od dostawy towarów opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, która na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, nakładający na notariuszy obowiązek pouczeń, nie rozróżnia czy podatnik...
jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych czy nie jest, zatem zarzut zbędnych pouczeń o przepisach ustaw podatkowych należy uznać za chybiony i nie powinno...

VI SA/Wa 918/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

o które wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej oraz opłat sądowych; ponadto, zdaniem organu odwoławczego, skarżąca nie podała podstawy...
; organ odwoławczy stwierdził ponadto, że skarżąca nieprawidłowo wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych i wynagrodzenia notariusza; organ odwoławczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14