Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

IV SA/Wa 2616/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

, podatek od czynności cywilnoprawnej, prowizja agencji). Konstytucja R.P. w art. 21 ust 1 nie gwarantuje pełnego odszkodowania ale 'słuszne odszkodowanie', co oznacza...
te nie określały wartości rynkowej nieruchomości. Zarzuciły nie podjęcie niezbędnych czynności mających na celu ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej przedmiotowej...

II SA/Ke 597/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-25

zostaną na dodatkowe koszty transakcyjne, takie jak podział geodezyjny, taksy notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe. Nadto na skutek uwłaszczenia...
, które nie uwzględnia m.in. kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości, opłaty notarialnej, czy podatku od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do tego zarzutu wskazać...

I SA/Wa 139/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-12

nieruchomości o kwoty związane z podatkiem VAT, taksą notarialną i opłatą od czynności cywilno-prawnych. Ponadto w dniu 15 kwietnia 2009 r. spółka wniosła o powiększenie...
podatkowym nie są przedmiotem niniejszego postępowania odszkodowawczego. Brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia w kwocie odszkodowania podatku VAT, podatku od czynności...

I OSK 2027/11 - Wyrok NSA z 2013-05-07

nieruchomości. Inaczej mówiąc, z tego powodu wartość rynkowa nieruchomości nie rośnie i gdyby przejęte przez Skarb Państwa prawo miało być przedmiotem czynności prawnej...
można uzyskać w obrocie cywilnoprawnym, z uwzględnieniem wszystkich jej składników, w tym podatku od towarów i usług. Osoba wywłaszczana powinna otrzymać odszkodowanie...

IV SA/Po 787/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

byłby fakt , że podatnik formalny, który w ramach stosunku cywilnoprawnego otrzymałby cenę zawierającą podatek od towarów i usług, a w ramach postępowania administracyjnego...
przez Skarb Państwa prawo miało być przedmiotem czynności prawnej (np. umowy sprzedaży), racjonalny nabywca nie zapłaciłby za nieruchomość więcej niż wartość rynkowa...

I SA/Wa 806/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

, bowiem przyjęto w nim cenę [...] zł/m2 w przypadku, kiedy Urząd Skarbowy do oszacowania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie/sprzedaży nieruchomości...
czynności ponownej wyceny oraz opłatę [...] za wcześniejszą spłatę kredytu. Wniosła o takie zabezpieczenie jej interesów, aby w przypadku postawienia przez bank kredytu...

I OSK 1148/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

, będącymi przedmiotem poboru podatków od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej. Załączone fotografie obrazują jedynie usytuowanie przedmiotowej nieruchomości względem...
uzasadnione wątpliwości, to organ zobowiązany jest podjąć w tym zakresie dodatkowe czynności. Może między innymi zwrócić się do innego rzeczoznawcy o dokonanie wyceny...

I SA/Wa 1713/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

w niniejszej sprawie, a protokół dotyczy obrotu wolnorynkowego nieruchomościami będącymi przedmiotem poboru podatków od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej...

II SA/Łd 792/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-18

czynności cywilnoprawne, jeżeli jedną ze stron tych czynności jest jednostka budżetowa. Natomiast zgodnie z obowiązującą w czasie zawierania aktu notarialnego ustawą z 31...
również w drodze czynności cywilnoprawnych, w tym umów sprzedaży, czy zamiany. Nie sposób przyjmować, że każdy przypadek nabycia przez gminy nieruchomości następował...
1   Następne >   +2   +5   +10   18