Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Lu 310/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-10

postanowienia organ podatkowy, jako wierzyciel egzekwowanej należności wyjaśnił, iż zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2002 zostało ustalone decyzją...
z dnia [...] lutego 2002 r., zgodnie z którą należny podatek w kwocie 11.058,10 zł rocznie podatnik winien uiścić w czterech ratach, płatnych w terminach określonych...

II SA/Wr 434/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

oraz u.p.e.a. Zarówno organ I instancji jak i SKO we [...] wywiązały się z obowiązku podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego...
wieczystego użytkowania w prawo własności, która ma charakter cywilnoprawny, czyli wynika ze stosunku z zakresu prawa cywilnego podlega egzekucji w trybie...

II OSK 1603/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

o własności lokali. Organ przyjął zatem, że z chwilą powierzenia zarządu Spółce, to ona kieruje sprawami Wspólnoty, reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje czynności zwykłego...
zarządu, a także czynności przekraczające zwykły zarząd przekazane stosowną uchwałą Wspólnoty. Do jej obowiązków należy także zlecanie kontroli technicznych i okresowych...

II SA/Wa 1790/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

się z wnioskiem do organu egzekucyjnego o przeprowadzenie czynności egzekucyjnych (art. 45 ust. 1). W przypadku takim podstawą do przeprowadzenia egzekucji jest obowiązek...
odpowiednich mechanizmów ochronnych, które pozwalają na zachowanie niezbędnego minimum kontroli nad czynnościami stron, a w konsekwencji na uniknięcie rażącego naruszenia...

I SA/Łd 883/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-27

przez zobowiązaną B. H. okoliczność -dokonanie zajęcia nadpłaty w podatku dochodowym B. H. na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przeciwko J. H., a w wypadku tytułu...
wykonawczych z nadpłaty skarżącej w podatku dochodowym za lata 1992-99 wynoszącej kwotę ponad 2350 zł, a w drugim postępowaniu na poczet m.in. czterech tych samych tytułów...

I SA/Łd 1368/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-25

września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...
tym musi być decyzja, postanowienie lub inne orzeczenie. Zatem w odniesieniu do obowiązków cywilnoprawnych podstawą prawną egzekucji musi być prawomocne orzeczenie sądowe. Na poparcie...

II OSK 1655/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności. Nie są to jednak świadczenia w rozumieniu cywilnoprawnym. Nakaz wykonania czynności jest instytucją administracyjnego prawa...
był także do rozszerzenia zakresu swojej kontroli o czynność w postaci wystawienia tytułów wykonawczych, a w konsekwencji do uchylenia na podstawie art. 135 P.p.s.a. czynności...

II OSK 1629/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

egzekucję obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności. Nie są to jednak świadczenia w rozumieniu cywilnoprawnym. Nakaz wykonania czynności...
na podstawie art. 135 P.p.s.a. czynności w postaci wystawienia tytułu wykonawczego oddzielnie na każdego ze skarżących;, Na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. zaskarżonemu...

II SA/Gd 113/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

wraz z urzędowym dokumentem wykazującym przejście obowiązku na następcę prawnego. Przepis ten dotyczy więc sytuacji, gdy na skutek czynności cywilnoprawnych dochodzi...
, w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, a takimi środkami w postępowaniu...

I SA/Łd 1060/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-07-07

- obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC, wszczęto wobec Pana J. B. postępowanie egzekucyjne., W wyniku czynności egzekucyjnych podjętych w celu dokonania zajęcia wierzytelności...
na podstawie odrębnych ustaw wynikające z wszelkich aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, które nie zostały wymienione w art. 3 (czyli nie z decyzji...
1   Następne >   +2   4