Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Po 185/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego postanawia umorzyć...

III SA/Po 184/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego postanawia...

III SA/Wa 544/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Sprawa ze skargi Rady Miasta S. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji wyroku z 5 maja 2016 r. III SA/Wa 544/16 w ten sposób, że zastąpić omyłkowo użyty numer zaskarżonej uchwały z [...] kwietnia 2013 r. '[...] ' prawidłow...

III SA/Po 186/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

z §14 ust.1 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804). ...
roku Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego...

I SA/Sz 151/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-05-21

. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności...
lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności, co w ocenie Sądu nie zachodzi w niniejszej sprawie., Wobec powyższego Sąd uznał, że cofnięcie...

III SA/Wa 715/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-15

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W niniejszej sprawie Sąd rozpoznając...

III SA/Wa 716/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-15

, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W niniejszej sprawie Sąd rozpoznając wniosek Skarżącej...

I SA/Ol 336/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-05-23

, a więc skorzystanie z instytucji autokontroli. Powoduje ona bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu lub czynności, co czyni zbędnym dalsze procedowanie...

I SA/Łd 260/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-05

Sprawa ze skargi Gminy S. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi p o s t a n a w i a: 1. zwrócić stronie skarżącej kwotę 300 (trzysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 28 maja 2015 roku, pod pozycją 2337; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) złot...

I SA/Gd 543/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-29

Sprawa ze skargi Rady Gminy L na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 lutego 2020r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe postanawia: odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   20