Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 93/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

., Zauważyć należy, że w toku tego procesu występują zarówno czynności o charakterze władczym i jednostronnym - jak podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki...
samorządu terytorialnego i wydanie opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jak i klasyczna czynność cywilnoprawna jaką jest zawarcie przez jednostkę samorządu...

II SA/Wa 390/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia życie aktu lub podjęcia innej czynności...
czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby upoważnione do dokonywania czynności w jej imieniu. W strukturze gminy organami są rada - jako organ stanowiący...

I SA/Wa 1781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

. Zdaniem skarżącego w przedmiotowej sprawie nie można uznać, że istniało zobowiązanie cywilnoprawne, które musi wynikać z czynności prawnej (np. umowy), bowiem strony...
istniejącego zobowiązania nie są równoprawne, a jego istota nie wynika z czynności prawnej, lecz z przepisów ustawy. Zatem zdaniem skarżącego 10-letni termin przedawnienia...

IV SA/Wr 449/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

, cywilnoprawnej. Tak więc czynności żony skarżącego, jako takiej,, pozbawionej zdolności pracowniczej, a które wykonywała na podstawie umowy cywilnej uznać należy za wystarczające...
, według którego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w dostateczny sposób. Wystarczy...

I OSK 2484/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

uregulowania w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawodawca celowo rozdziela kolejność dokonywanych czynności w całym 'postępowaniu' związanym z przyjęciem na studia...
się student (zwolnienie z opłaty, umorzenie, zwolnienie z długu, itp.) - należy stosować art. 55 i n. u.f.p. jako do należności cywilnoprawnych, które swoją podstawę...

II SA/Wa 432/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

[...] świadczeń, o których mowa w § 1 oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Wychowawczego...
poprzez ustalenie w § 3 uchwały, iż szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami...

I OSK 1809/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów...
jest ekwiwalentność. Pobiera się ją bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych...

IV SA/Wr 505/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-06

pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią...
są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią zatem...

II SA/Op 88/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-24

jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu prawnego oraz faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Wobec tego zmiana lub uchylenie zaskarżonej do sądu...
przyjęto, że szczegółowy zakres realizowanych świadczeń i odpłatności zostanie ustalony w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka, zaś w ust. 2...

II SA/Wa 364/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-24

i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego...
przez Gminę kosztów jest chybiony i nie znajduje żadnego uzasadnienia merytorycznego. Prokurator nie stwierdziła, a nawet nie podjęła żadnych czynności w celu ustalenia...
1   Następne >   +2   +5   8