Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SAB/Wa 243/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-14

, że nie ma podstaw do kwalifikacji umowy cywilnoprawnej, łączonej Skarżącego z Dyrektorem Studium jako aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej. W zakresie...
, jak i Ministra w zakresie niepodjęcia czynności od [..] czerwca do [...] sierpnia 2020r. w sprawie odwołania, a także nienależycie przeprowadzonej kontroli wydania środków...

II SAB/Wa 295/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-14

wielokrotnie wskazywano, że 'Kwestia oceny ważności i zgodności z prawem czynności cywilnoprawnych nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej...
nie ma też podstaw do kwalifikacji umowy cywilnoprawnej, łączonej Skarżącego z Dyrektorem Studium, jako aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej. W zakresie...

I OSK 93/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

., Zauważyć należy, że w toku tego procesu występują zarówno czynności o charakterze władczym i jednostronnym - jak podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki...
samorządu terytorialnego i wydanie opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jak i klasyczna czynność cywilnoprawna jaką jest zawarcie przez jednostkę samorządu...

III OSK 789/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

cywilnoprawnych. Gmina przy realizacji opisywanych obowiązków nie ma swobody, jeżeli chodzi o kształtowanie wysokości opłat za tego rodzaju czynności, które to opłaty...
jej w wysokości przekraczającej wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków., Podkreślono, że czynności odpłatnego żywienia...

III OSK 1126/21 - Wyrok NSA z 2022-03-01

p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi...
się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie...

III OSK 1043/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

czynności jest jej publicznoprawny charakter. Jeśli więc autor skargi kasacyjnej uważa, iż opłaty za wyżywienie mają charakter cywilnoprawny, a tym samym zarządzenie...
., nr 11/2017. Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności...

II SA/Wa 390/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia życie aktu lub podjęcia innej czynności...
czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby upoważnione do dokonywania czynności w jej imieniu. W strukturze gminy organami są rada - jako organ stanowiący...

I SA/Wa 1781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

. Zdaniem skarżącego w przedmiotowej sprawie nie można uznać, że istniało zobowiązanie cywilnoprawne, które musi wynikać z czynności prawnej (np. umowy), bowiem strony...
istniejącego zobowiązania nie są równoprawne, a jego istota nie wynika z czynności prawnej, lecz z przepisów ustawy. Zatem zdaniem skarżącego 10-letni termin przedawnienia...

I OSK 2484/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

uregulowania w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawodawca celowo rozdziela kolejność dokonywanych czynności w całym 'postępowaniu' związanym z przyjęciem na studia...
się student (zwolnienie z opłaty, umorzenie, zwolnienie z długu, itp.) - należy stosować art. 55 i n. u.f.p. jako do należności cywilnoprawnych, które swoją podstawę...

IV SA/Wr 449/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

, cywilnoprawnej. Tak więc czynności żony skarżącego, jako takiej,, pozbawionej zdolności pracowniczej, a które wykonywała na podstawie umowy cywilnej uznać należy za wystarczające...
, według którego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w dostateczny sposób. Wystarczy...
1   Następne >   +2   +5   9