Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1681/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,, 2) opłat...
usługi o charakterze publicznoprawnym lub korzystania z urządzeń utrzymywanych w interesie publicznym. Wśród opłat można wyróżnić opłaty za czynności urzędowe organów...

II OSK 94/10 - Wyrok NSA z 2011-01-21

- na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem...
z 10 marca 2009 r. D. S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki G. S.A. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych na podstawie art. 494 Kodeksu...

IV SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje...
dodatkowych czynności prawnych na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, zatem wniosek ten należy uznać za bezprzedmiotowy., D. S.A. - w skardze na decyzję Dyrektora...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w, przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego...
o charakterze publicznoprawnym lub korzystanie z urządzeń utrzymywanych w interesie publicznym. Wśród opłat można wyróżnić opłaty za czynności urzędowe organów administracji...

II SA/Ol 889/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-17

o stwierdzenie bezskuteczności tej czynności oraz uznanie obowiązku Starosty '[...]' polegającego na przekazaniu Nadleśnictwu całej kwoty czynszu dzierżawy obwodów...
, na które służy zażalenie;, 4) inne akty lub czynności niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków...

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

którego pytanie prawne sformułowano - poza tymi planami., Decyzje te miały charakter czynności przygotowawczych do zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych na nieleśny...
Najwyższego:, 1. Czy przy nabyciu od Skarbu Państwa w drodze cywilnoprawnej działek stanowiących teren leśny, przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne letniskowe...

II SAB/Po 19/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-06

w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień...
jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia, interpretacje podatkowe oraz na akty i czynności z zakresu...

II SA/Wr 563/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-19

rolnych w granicach działki nr 154/1 położonej w G., gmina D. I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza od Starosty Ś. na rzecz strony skarżącej kwotę 697...
. rozdzieliło opłaty roczne w formie skarżonego zawiadomienia., Organ stwierdził, że złożone skargi dotyczą jego czynności, wynikających z decyzji z 2007 i 2009 roku, a skarżący...

II SA/Wr 564/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-19

rolnych w granicach działek nr 153/3 i 155 położonych w G., gmina D. I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza od Starosty Ś. na rzecz strony skarżącej...
na powyższe Starostwo Powiatowe w S. rozdzieliło opłaty roczne w formie skarżonego zawiadomienia., Organ stwierdził, że złożone skargi dotyczą jego czynności, wynikających...

IV SA/Wa 1756/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

którego '1. Sama umowa o przekazaniu gospodarstwa następcy miała charakter dwustronnej czynności cywilnoprawnej pomiędzy przekazującym rolnikiem a jego następcą...
jako czynności cywilnoprawnej pomiędzy przekazującym a jego następcą (następcami). 3. Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego w trybie ustawy z 27 X. 1977 r. przenosiła...
1   Następne >   +2   6