Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Gd 20/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

Skarbowego w Tczewie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. stwierdza, że postępowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie na rzecz skarżącego kwotę...

I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

zarządzenia. Wezwanie to ma charakter czynności materialno-technicznej i nie mieści się w kategorii zarządzeń podlegających zaskarżeniu (por. postanowienie Naczelnego Sądu...
postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego. W piśmie z 23 marca 2018r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie., Zarządzeniem z 29...

I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

niejawnym zażalenia J. J. na postanowienie z 9 marca 2018r. sprawie ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie podatku rolnego postanawia...
. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego., W piśmie z 23 marca 2018r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie...

II FZ 400/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł., W rozpatrywanej sprawie skarżący wywiódł zażalenie na postanowienie...

I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego., W piśmie z 23 marca 2018r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie. Zarządzeniem z 29...

I SAB/Go 26/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-21

Sprawa ze skargi W.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r. postanawia: odrzucić skargę.

I SAB/Kr 16/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-30

nie podejmie bowiem żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo...

I SAB/Kr 18/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-30

nie podejmie bowiem żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo...

I SAB/Kr 8/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-26

do uzupełnienia wymaganego wpisu. W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie bowiem żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata...

I SAB/Gl 10/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-16

Sprawa ze skargi M. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd [...] Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w S. w przedmiocie skargi na zmianę danych w deklaracji śmieciowej p o s t a n a w i a skargę odrzucić
1   Następne >   +2   +5   9