Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 739/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

przyszłego aktu lub czynności'. Wskazania sądu nie mogą także z góry narzucać sposobu rozstrzygnięcia konkretnych kwestii związanych z treścią przyszłego rozstrzygnięcia...
w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania...

II GSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

obowiązującego prawa, w sytuacji gdy w rzeczywistości Komisja nie wykonała tej czynności;, - art. 113 § 1 p.p.s.a. przez uznanie sprawy za dostatecznie wyjaśnioną pomimo...
tego rodzaju czynności i trudno jest bezrefleksyjnie utożsamiać kar pieniężnych nakładanych przez organy administracji publicznej z niepodatkowymi należnościami budżetowymi...

VI SA/Wa 1629/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

on należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie. Ponadto wszystkie czynności, w tym dowodowe...
podejmowanych dotychczas czynności nadzorczych kierowanych wobec skarżącej, nadal dopuszczała się ona tych samych rodzajowo naruszeń. Nakładając karę pieniężną w wysokości...

VI SA/Wa 1695/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

nie tylko dochody publiczne wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, ale także te dochody, których źródłem są czyny niedozwolone, a więc mające samoistny charakter wszelkiego rodzaju...
zobowiązania podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa...

VI SA/Wa 1694/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi L. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

VI SA/Wa 274/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

ze stosunków cywilnoprawnych, ale także te dochody, których źródłem są czyny niedozwolone, a więc mające samoistny charakter wszelkiego rodzaju kary pieniężne, grzywny...
, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Kara administracyjna ma zupełnie inny cel...