Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 848/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-28

nr [..] sprzed podziału stanowiła kwotę 1.648.000 i od tej wartości został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. W operacie szacunkowym przyjęto natomiast wartość...
wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości podatku od czynności cywilnoprawnych, zobowiązanie powołanego w sprawie rzeczoznawcy do odniesienia...

II SA/Ke 176/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-13

od czynności cywilnoprawnych (...)., W dalszej części uzasadnienia skarg skarżący zakwestionowali prawidłowość postępowania prowadzonego przez Kolegium., W odpowiedzi na skargi...
i art. 9 K.p.a. przez zaniechanie czynności zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego,, - art. 128 K.p.a.,, - art. 136 K.p.a., W uzasadnieniu skarg skarżący...

I SA/Wa 1979/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-28

notarialnego z dnia [...] maja 2002 r., Rep. A nr [...];, - koszt podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia praw i roszczeń do nieruchomości od spadkobierców w kwocie...
nią. Dokumenty nie wskazują także, aby W. S. wykonywała faktycznie pewne czynności związane z nieruchomością. W samej decyzji brak jest jakichkolwiek wywodów...

II SA/Go 538/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

poprzez objęcie nadzorem administracyjnym w trybie przewidzianym w rozdziale 8 (art. 76 i nast.) u.s.p. czynności cywilnoprawnej Powiatu, tj. umowy sprzedaży...
procedurą nadzorczą przewidzianą w art 76 i nast. Ustawy o samorządzie powiatowym nie są objęte czynności cywilnoprawne podejmowane przez powiat. Brak zatem...

I OSK 44/14 - Wyrok NSA z 2014-03-27

cywilnego przez objęcie nadzorem administracyjnym w trybie przewidzianym w rozdziale 8 (art. 76 i nast.) usp czynności cywilnoprawnej Powiatu, tj. umowy sprzedaży nieruchomości...
., Zdaniem skarżącego, procedurą nadzorczą przewidzianą w art. 76 i nast. usp nie są objęte czynności cywilnoprawne podejmowane przez powiat. Brak było jakichkolwiek podstaw...

I SA 2135/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-18

. o gospodarce nieruchomościami, naruszył przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r...

II SA/Łd 504/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-18

od czynności cywilnoprawnych). Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu art. 146 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, iż warunkiem sine qua non ustalenia opłaty...
przez rzeczoznawcę i przyjętą do ustalenia opłaty adiacenckiej musi być poprzedzone czynnościami cywilnoprawnymi. Przyszłe nieruchomości rezydencjonalne składają...

II SA/Gl 1245/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-10

wstępnym podejmuje czynności mające na celu m.in. ustalenie czy odwołanie bądź zażalenie jest dopuszczalne. Ustalenie zatem przez organ, iż wniesiono środek zaskarżenia...
z dnia [...] r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości wynikającej z umowy dzierżawy [...] r., ustalenia zasadności naliczenia podatku VAT...

II SA/Gd 508/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

(podatku od czynności cywilnoprawnych), nie może stanowić dowodu oczywistej wadliwości późniejszego operatu sporządzonego w kontrolowanej sprawie przez uprawnionego...
ceny rynkowe działek budowlanych stosowanych w C. według transakcji sfinalizowanych przez strony, a zawartych w aktach notarialnych na dzień dokonania czynności...

II SA/Sz 1242/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-13

od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2010r. nr 101 poz.649 ze zm.) podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży -wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość...
rynkową czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca...
1   Następne >   +2   +5   +10   19